A què tinc dret com a autònom?

 • Cobertures i prestacions (incapacitat temporal per accident de treball, incapacitat temporal per contingències comunes, cessament d'activitat, llicència per risc d'embaràs i lactància, cura del fill menor, etc.).
 • Subministrament de farmacioles gratuït únicament per autònoms amb treballadors (Ordre TAS/2947/2007).
 • Possibilitat de canviar quatre vegades l'any la base de cotització.
 • Possibilitat de canviar de mútua fins el dia 30 de setembre, amb efecte 1 de gener.

Quines són les principals prestacions per a l'autònom que tramiten les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social?:

Prestació per cura del menor malalt

La prestació per cura del fill menor té per objecte compensar la pèrdua d'ingressos econòmics que sofreixen les persones progenitores, adoptants o acollidores que redueixen la seva jornada de treball per a la cura directa, continu i permanent de menors al seu càrrec afectats per càncer o una altra malaltia greu durant el temps d'hospitalització i tractament continuat de la malaltia. Per a ampliar la informació descàrrega el llistat de malalties l'annex  del Reial decret 1148/2011.

¿Qui són beneficiaris?

Totes les persones treballadores d'alta i en actiu en qualsevol règim especial del Sistema de la Seguretat Social.

¿Existeixen períodes mínims de cotització per a rebre-la?

Menors de 21 anys: no s'exigirà període mínim de cotització.

Entre 21 i 25 anys: 90 dies en els 7 anys anteriors a la sol·licitud de la prestació o 180 dies al llarg de la seva vida laboral

Amb 26 anys o més: 180 dies en els 7 anys anteriors a la sol·licitud de la prestació o 360 dies al llarg de la seva vida laboral

La gestió i el pagament de la prestació econòmica és a càrrec d'Umivale Activa.  

 

Quantitat i tràmits:

Subsidi equivalent al 100%  de la base reguladora i proporcional a la reducció de jornada, que haurà de ser almenys del 50%. La gestió i el pagament de la prestació és a càrrec d'Umivale Activa. Quan tots dos progenitors reuneixen els requisits necessaris per a accedir al subsidi, el dret es reconeix a favor d'un d'ells

Inici: La prestació es reconeix inicialment per un període d'un mes i amb pròrrogues de dos mesos, acredidant-se amb la declaració del facultatiu del Servei Plúblic de Salut i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys, mentre no es produeixi cap de les causes legals d'extinció o suspensió de la prestació.

Tràmits:

 • Formulari de sol·licitud.

 • Acord entre totes dues persones progenitores, adoptants o acollidores indicant qui dels dos es beneficiaran de la prestació.

 • Informe mèdic per a la valoració de la prestació emplenat pel metge del Servei Públicc de Salut, indicant la malaltia del menor, la data d'ingrés hospitalari i el període que requereix de la cura directa, continu i permanent.

 • Informes mèdics del especialista on s'indica la situació actual de la malaltia del menor, conjuntament amb els informes relatius als ingressos hospitalaris soferts durant la malaltia.

 • Certificat del centre escolar.

 • Còpia del DNI, NIE o passaport de les persones progenitores, adoptants o acollidores, i del menor si és major de 14 anys.

 • Còpia del llibre de família o certificació d'inscripció el Registre Civil en el que consti el menor. En cas d'adopció, tutela o acolliment, una resolució judicial que reconegui aquesta situació.

 • Resolució administrativa o judicial únicament ples casos d d'acolliment/tutela, separació i/o divorci.

 • Fotocòpia dels 2 últims rebuts de l'abonament de les quotes.

 • Declaració del percentatge de parcialitat de la jornada de treball.

 • Declaració de la situació d'activitat.

Pots descarregar la documentació necessària a l'apartat de formularis.

Altres documents:

 • En el supòsit de no convivència dels progenitors, i en absència d'acord sobre qui ha de percebre la prestació, es necessita la documentació que acrediti la custòdia o a càrrec de qui està el menor.

 • En el cas de famílies monoparentals: còpia el llibre de família en el qual consti un sol progenitor o, en el cas que constin dos progenitors, certificat de defunció d'un d'ells, o resolució judicial en la qual es declari l'abandonament de família d'un d'ells

 • Si l'altre progenitor no pertany al Sistema de la Seguretat Social ha d'aportar certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball indicant que el mateix realitza una activitat laboral enquadrada en el sistema de classes passives o certificat del col·legi professional al qual pertanyi, si es tracta d'una activitat professional.

 

Què necessites saber si encara no t'has adherit a Umivale Activa?