A què tinc dret com a autònom?

Cobertures i prestacions (incapacitat temporal per accident de treball, incapacitat temporal per contingències comunes, cessament d'activitat, llicència per risc d'embaràs i lactància, cura del fill menor, etc.).

 • Subministrament de farmaciola gratuïta només autònoms amb treballadors (Ordre TAS/2947/2007).
 • Possibilitat de canviar quatre vegades a l'any la base de cotització.
 • Possibilitat de canvi de mútua fins al 30 de setembre, amb efecte 1 de gener.

Quines són les principals prestacions per a l'autònom que tramiten les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social?:

Incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral

La prestació per incapacitat temporal derivada per contingència comuna (malaltia comuna i accident no laboral) és a càrrec d'Umivale Activa, prèvia sol·licitud de pagament directe.

Quantitat de la prestació:

 • A partir del dia 4 fins el dia 20 de baixa (inclosos) cobraràs un subsidi equivalent al 60% de la base reguladora.

 • A partir del dia 21 cobraràs el 75% de la base reguladora.

Com a requisit per a poder percebre aquesta prestació en malaltia comunica és tenir un període de carència de 180 dies cotitzats en els últims cinc anys anteriors a la data de baixa, mentre que en accident no laboral, no s'exigeix aquest període de carència.

Duració màxima, 365 dies. Exhaurit aquest periode, l'INSS serà l'òrgan competent per a:

 • Prorrogar la situació amb un límit de 180 dies màxim. Quan el termini màxim de 545 dies s'acabi, s'examinarà, en un termini màxim de tres mesos, el teu estat per a la qualificació com a incapacitat permanent

 • Iniciar un expedient d'Incapacitat Permanent

 • Emetre alta mèdica

Tràmits: La documentació a presentar al centre d'Umivale Activa més pròxim és:

 • Sol·licitud de pagament directe 
 • Comunicació de dades al pagador (Mod.145)

 • Declaració de la situació d'activitat sobre la persona que gestioni l'establiment o, en el seu cas, indicant que l'establiment romandrà tancat durant la baixa. El termini per a presentar aquesta declaració és 15 dies des de la data de baixa i la no presentació implica la suspensió de l'abonament de la prestació.

 • Fotocòpia del DNI

 • Fotocòpia dels dos butlletins de cotitzacions anteriors a la baixa mèdica

 • Comunicat de baixa i tots els comunicats de confirmació

Visita, a la secció d'atenció al client, les preguntes freqüents

Servicio de atención al cliente