L'any 2011 la Tresoreria General de la Seguretat Social va posar en marxa un nou servei per a la transmisió en línia d'altes i baixes de persones treballadores per compte propi pel Sistema de Remissió electrònica de dades (RED).

La sol·licitud d'assignació i rescisió dels NAFs que es gestionaran podrà realitzar-se mitjançant:

Avantatges d'utilitzar el sistema RED per temes d'afiliació d'autònoms/es:

  • Conexió directa amb la TGSS per a tràmits d'afiliació, cotitzación, en temps real

  • Garantia de seguretat i privacitat en tots els tràmits de cotització i afiliació

  • Possibilitat d'imprimir documents amb validesa legal

S'adjunta manual on pots visualitzar els passos per a la utilització d'aquest servei de sol·licitud d'alta i baixa de RETA.