• |
  • |

Novetats en l'ús de les mascaretes

uso mascarilla

El Reial decret 65/2023, de 7 de febrer, ha modificat l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes. Les persones majors de sis anys estan obligades a l'ús de les mascaretes en els següents suposats:

En els centres i serveis sanitaris, en farmàcies i farmacioles

És seu ús és obligatori per a les persones treballadores, els visitants i els pacients amb excepció de les persones ingressades quan romanguin a la seva habitació.

RD 1277/2003, de 10 d'octubre, detalla què es consideren centres i serveis sanitaris, farmàcies i farmacioles.

En centres sociosanitaris

I en particular en residències per a la gent gran, no serà obligatòria per a residents, però sí les persones treballadores i els visitants quan estiguin en zones compartides.

Les persones que es troben dins de la institució tancada no són la font d'infecció, a diferència de les persones treballadores i visitants en contacte amb l'exterior, que poden ser els agents que introdueixin el virus.

Altres aspectes d'interès i recomanacions que marca el nou Reial decret:

S'elimina l'ús obligatori en els mitjans de transport

Deixa de ser obligatori l'ús de mascaretes en els mitjans de transport, si bé els operadors hauran de continuar complint, conforme als articles 17.3 i 18 de la Llei 2/2021, de 29 de març, les mesures preventives i de control que estableixin les autoritats sanitàries.

Excepcions a l'ús on resulta obligatori

Persones amb alguna mena de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per treure's la màscara o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Així com quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la màscara resulti incompatible.*

Ús en l'àmbit laboral

Amb caràcter general, no resultarà preceptiu l'ús de mascaretes. Encara que, els responsables de prevenció de riscos laborals, d'acord amb l'avaluació de riscos del lloc de treball, podran definir les mesures preventives adequades que hagin d'implantar-se en el lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el seu possible ús  si així es derivés de la referida avaluació.

Per a quines persones és recomanable el seu ús?

Es recomana el seu ús a totes les persones que presenten simptomatologia compatible amb una infecció respiratòria aguda o amb una major vulnerabilitat davant la infecció per SARS-CoV-2 que es mantingui l'ús de la mascareta en qualsevol situació en la qual es tingui contacte prolongat amb persones a distància menor de 1,5 metres.

Altres situacions on es recomana un ús responsable

En els espais tancats d'ús públic on les persones transiten o romanen un temps prolongat. També es recomana l'ús responsable de la mascareta en els esdeveniments multitudinaris.

En l'entorn familiar i en reunions o celebracions privades, es recomana un ús responsable en funció de la vulnerabilitat dels participants.

*Recomanacions basades segons el Reial decret 65/2023, de 7 de febrer, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

08/02/2023