Informació Institucional, Organitzativa i de Planificació

Normativa

Resum de la normativa que regula a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i els nostres principis de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Codi Ètic

El nostre Codi Ètic recull els valors i les pautes de conducta que han d'establir l'actuació de totes les persones vinculades a Umivale Activa en el seu acompliment professional.

Pla Estratègic

El nostre pla estratègic està enfocat a optimitzar la salut dels nostres treballadors protegits i gestionar la resta de prestacions assignades per Llei.

Codis de Bon Govern

Estableixen els criteris que han de definir les actuacions i comportaments de les persones físiques i jurídiques que integren Umivale Activa i els compromisos de la mútua en la matèria.

Òrgans de Govern i Participació

Junta Directiva

Òrgan de govern per delegació de la Junta General com a òrgan sobirà. Està formada per representants de les empreses associades i per un representant dels treballadors d'Umivale Activa, la gestió de la qual no comporta cap retribució econòmica.

Comissió de Control i Seguiment

Òrgan de participació institucional dels empresaris i dels treballadors protegits. Els primers a través de representants d'organitzacions empresarials i els últims a través de representants d'organitzacions sindicals, la gestió de les quals no comporta cap retribució econòmica.

Comissió de Prestacions Especials

Òrgan de concessió de beneficis d'assistència social, que de manera potestativa, pot dispensar als treballadors protegits i els seus familiars, en atenció a determinats estats i situacions de necessitat. Està formada també per representants de les empreses i dels treballadors protegits, sent aquests últims representats per organitzacions sindicals, la gestió de les quals no comporta cap retribució econòmica. .

Òrgan Executiu

Comité Ejecutivo de Umivale

Organigrama

Informació Econòmica, Pressupostària i Estadística

* Informació actualitzada 21 març 2023

Codi Ètic

A Umivale Activa estem compromesos a actuar en tot moment observant els més alts estàndards de comportament ètic i professional descrits en el nostre Codi Ètic.