Accident de treball


Umivale Activa ajuda al treballador amb una assistència immediata, completa i integral des del moment de l'accident fins a la total recuperació del malalt, mitjançant:

 • Seguiment personalitzat pel nostre servei mèdic a càrrec de metges especialistes.
 • Realització de proves diagnòstiques (ressonància magnètica, radiologia digital, TAC, ecografies, etc.) i intervencions quirúrgiques.
 • Tractaments especialitzats (termoteràpia, hidroteràpia, electroteràpia, ozoteràpia, làser teràpia, magnetoteràpia, osteopatia, plasma ric en factors de creixement...).
 • Hospitalització mèdica sense límit de temps d’ingrés.
 • Rehabilitació.
 • Pròtesis internes en traumatologia.
 • Prestacions farmacèutiques
 • Laboratori de valoració funcional per a l'avaluació del grau de discapacitat causada per una lesió.
 • Suport psicològic a càrrec de l'Àrea de Psicologia del Treball, especialment en situacions relacionades amb l'estrès, trastorns d'ansietat i depressions.
médico umivale activa

Què has de fer si una treballadora o treballador de la teva empresa pateix un accident o malaltia professional?

Desplaçats a l'estranger


Abans d'emprendre el viatge has de consultar a l'INSS l'existència o no de conveni bilateral o acord entre la Seguretat Social Espanyola i l'Estat on es desplaça el treballador, així com la documentació necessària.

Per a obtenir tota la informació, clica aquí a la web de la Seguretat Social o ves a la nostra secció de formularis a l'apartat de desplaçats.

També pots consultar les nostres preguntes freqüents.

I si tens més dubtes pots entrar a la següent web de l'Administració: "Treballadors desplaçats: Seguretat Social".

Tota la informació sobre com gestionar la incapacitat temporal per contingència comuna a l'estranger en aquest link de la Seguretat Social

Malaltia ProfessionalUna malaltia professional s’origina en el marc d’una feina executada per compte aliè o per compte pròpia i hi és catalogada al quadre de Malalties Professionals.

Període d'observació

Davant la sospita que un treballador pugui patir una malaltia professional, s'iniciarà un període d'observació (malaltia en estudi). Aquest període comprendrà el temps necessari per a l'estudi mèdic i la determinació de l'existència d'una malaltia professional.

La seva durada màxima serà de sis mesos i podrà ser prorrogada el mateix termini, previ informe de l'INSS. Durant aquest període el treballador pot estar en situació d'incapacitat temporal quan el requereixi i al final d'aquest, passarà a la situació que procedeixi d'acord amb el seu estat de salut (continuar en situació d'incapacitat temporal o es valorarà altre tipus d'incapacitat).

Canvi de lloc de treball

Quant al treballador diagnosticat d'una malaltia professional que no requereixi estar en situació d'incapacitat temporal, l'empresa podrà canviar el seu lloc de treball a un altre que hi estigui exempt de risc, amb la finalitat d'evitar l’empitjorament de la malaltia. Aquesta manera d'actuar comporta una reducció del 50% en les aportacions empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes.

Quan no fos possible el canvi de lloc, prèvia conformitat de la Inspecció de Treball, l'empresa podrà instar la interrupció de la relació laboral (Arts. 46 a 50 de l'Ordre de 9 de maig del 1962, BOE del 29 de maig del 1962).

Reconeixements

Les empreses que hagin de cobrir un lloc de treball amb risc de malaltia professional, estan obligades a practicar un reconeixement mèdic previ al treballador que ha d'ocupar el mateix, així com a realitzar els reconeixements periòdics que hi són establerts per a cada tipus de malaltia. Els reconeixements seran a càrrec de l'empresa i tindran caràcter d'obligatori per al treballador.

Per a més informació, es pot consultar el quadre de Malalties Professionals.

Vols saber més de com associar-te a Umivale Activa?

Malaltia comuna i accident no laboral


Umivale Activa t'ajuda a gestionar els processos per contingència comuna per a optimitzar la salut dels treballadors, mitjançant: 

 • L’assessorament i seguiment telefònic des de l'inici de la baixa, sota els paràmetres dels diferents convenis que regeixen a cada comunitat autònoma.
 • Seguiment mèdic a càrrec de personal qualificat fins a l'alta mèdica.
 • Avançament, si s’escau, de proves diagnòstiques, intervencions quirúrgiques, rehabilitació i consultes amb especialistes.
 • Promoció de l'actuació amb la Inspecció Mèdica de la Seguretat Social mitjançant la realització de propostes d'alta, sol·licitud d'acumulació i de revisió de processos, presentació dels informes proposta en els casos de presumible invalidesa permanent, etc.
 • Estudi de les causes de reincidència.

La nostras gestió suposa beneficis tant per a l'empresa com per als treballadors:

 • Millorem i accelerem la curació i recuperació de les persones.
 • Reduïm el temps de les llistes d'espera del sistema públic de salut.
 • Augmentem la productivitat i competitivitat de l'empresa.
umivale activa online empresas

Et recomanem la subscripció al nostre sistema d'avisos d'Umivale Activa empresa

Si vols estar informat, en temps real, de les assistències sanitàries de les teves treballadores i treballadors

En cas de malaltia


En cas de malaltia, el pacient ha d'anar al seu metge d'assistència primària del Servei Públic de Salut.

Si el seu professional de la salut li expedeix una baixa mèdica, el treballador haurà de lliurar en el termini de 3 dies, comptant a partir del mateix dia de l'expedició del comunicat, la còpia corresponent a l'empresa i aquesta, una vegada la rebi, haurà de tramitar-lo a través del Sistema RED en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva recepció. Per a més informació descarrega el manual d'usuari (Tresoreria General de la Seguretat Social). Si vols estar informat del seguiment de les baixes dels teus treballadors, et recomanem la subscripció al nostre sistema d'avisos a Umivale Activa empresa.

El comunicat mèdic de baixa i el d'alta l'emet el metge del Servei Públic de Salut. El comunicat mèdic de baixa anirà precedit d'un reconeixement mèdic previ per a determinar l'abast de la incapacitat temporal.

Umivale Activa citarà al treballador amb una antelació mínima de 4 dies hàbils. Si no acudeix suspendrà cautelarment la prestació, donant-li un termini de 10 dies perquè justifiqui la seva no assistència: Si justifica en termini, es reactiva la prestació. Si no justifica, s'extingeix la prestació amb efectes des del dia en què va quedar suspesa.

En funció del diagnòstic, l'edat i l'ocupació, els comunicats de baixa i de confirmació s'estendran segons unes taules de durada mitjana dels processos:

Duració prevista

Inferior a 5 dies:

 • Primer comunicat de confirmació i següents: podrà expedir-ne el comunicat de baixa i alta en la mateixa data.

Entre 5 i 30 dies d'incapacitat temporal

 • Primer comunicat de confirmació: fins a 7 dies naturals des de la baixa.
 • Següents: màxim 14 dies naturals entre l'anterior i el següent comunicat.

Entre 31 i 60 dies d'incapacitat temporal

 • Primer comunicat de confirmació: fins a 7 dies naturals des de la baixa.
 • Següents: màxim 28 dies naturals entre l'anterior i el següent comunicat.

Incapacitat temporal de llarga durada (més de 61 dies)

 • Primer  comunicat fins a 14 dies naturals des de la baixa.
 • Següents: màxim 35 dies naturals entre l'anterior i el següent comunicat.

Pròxim a esgotar-se el termini de 365 dies, el metge del Servei Públic de Salut que assisteix al pacient, li comunicarà en el seu últim reconeixement que el control del procés passa a la competència de l'INSS sense perjudici que continuï rebent assistència sanitària.

L'alta mèdica extingirà el procés d'incapacitat temporal amb efectes des de l'endemà de la seva emissió. Així doncs, el treballador haurà de reincorporar-se al seu lloc de treball. A més, ha de remetre a l'empresa el comunicat d'alta en el termini màxim de 24 hores a comptar des de l'expedició d'aquest.

solicitud de asesoramiento

Necessites assessorament? Volem ser la teva mútua