Les prestacions econòmiques que han de pagar les empreses i Umivale Activa (segons correspongui), i rebre per part de les treballadores i treballadors, es generen després d'un accident de treball o malaltia professional; durant una incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral; per risc de l'embaràs o durant la lactància; i en els casos de cura del fill menor per una malaltia greu.

Quines són les principals prestacions que tramiten les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social?

Accident de treball i malaltia professional

Incapacitat temporal

Umivale Activa assumeix la prestació econòmica en cas d'accident de treball o malaltia professional a partir de l'endemà a la baixa mèdica fins a la total recuperació del pacient.

Incapacitat permanent

Quan una treballadora o treballador ha sofert un accident de treball o malaltia professional, si després del tractament mèdic presenta reduccions que disminueixen o anul·len la seva capacitat laboral, serà donat d'alta amb una proposta de sol·licitud de grau d'incapacitat.

Mort i supervivència

Si l'accident de treball o la malaltia professional deriven en defunció, el cònjuge, els fills menors de 18 anys o els familiars més pròxims poden sol·licitar aquestes prestacions.

Llegir més

Incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral

La prestació per incapacitat temporal en el cas de contingència comuna (malaltia comuna i accident no laboral), sempre que l'empresa hagi optat per aquesta cobertura amb Umivale Activa, ha de ser abonada per l'empresa al treballador en nòmina i posteriorment compensada en els butlletins de cotització.

Risc en l'embaràs o la lactància

Aquesta prestació cobreix la pèrdua de rendes de les treballadores embarassades o en període de lactància.

L'empresari haurà d'adoptar les mesures preventives necessàries per a evitar que el risc existeixi (segons l'article 26 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals). Per a això, haurà de sol·licitar al seu Servei de Prevenció una avaluació de riscos

Els riscos o patologies no relacionats amb el lloc de treball no són situacions cobertes per aquesta prestació.

Llegir més

Cura del menor malalt (CUME)

Aquesta prestació té per objecte compensar la pèrdua d'ingressos econòmics que sofreixen les persones progenitores, adoptants o acollidores que redueixen la seva jornada de treball per a la cura directa, continu i permanent de menors a càrrec seu afectats per càncer o una altra malaltia greu.

L'empresa ha de facilitar al treballador o treballadora un certificat indicant la base de cotització, així com el percentatge de reducció de jornada i data d'inici de la mateixa i ingressar únicament les aportacions corresponents a la cotització a la Seguretat Social a càrrec (cotitzar únicament pel percentatge de jornada laboral no reduït).

Llegir més

Visita, a la secció d'atenció al client, les nostres preguntes freqüents

Servicio de atención al cliente