Quines són les principals prestacions que afecten les empreses que es tramiten en les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social?:

Prestació per risc durant l'embaràs o la lactància en treballadores per compte pròpia i treballadores de la llar

La prestació per risc d'embaràs o lactància natural va dirigida a les treballadores embarassades o en període de lactància, en els casos en què les condicions de treball influeixen negativament en la seva salut, en la del fetus o del lactant, i havent de canviar de lloc de treball per un altre compatible amb el seu estat, aquest canvi no resulta tècnica o objectivament possible.

Es tracta d'un subsidi econòmic regulat pel Reial decret 295/2009, de 6 de març. A més, comptem amb una guia publicada per l'INSS que és referent en aquesta prestació: 3a edició de la guia per a la valoració del Risc durant l'Embaràs.

Quines condicions ha de complir?

  • Que la treballadora estigui d'alta en l'empresa i treballant.
  • Que l'embaràs tingui un curs normal. (No hem de confondre les situacions de risc durant l'embaràs o lactància natural amb altres supòsits clínics en els quals la impossibilitat per a fer el treball provingui de circumstàncies alienes al seu treball. En aquest cas correspondria una Incapacitat Temporal per Malaltia Comuna per Embaràs de Risc).


Prestación por riesgo durante el embarazo

Què ha de fer l'empresa?

L'empresari haurà d'adoptar les mesures preventives necessàries per evitar que el risc existeixi (segons l'article 26 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals). Per a això, haurà de sol·licitar al seu Servei de Prevenció una avaluació de riscos en la qual constaran les mesures preventives que ha d'adoptar l'empresari per a la protecció de la maternitat. L'empresari haurà d'eliminar el risc, adaptar el lloc de treball o canviar a la treballadora de lloc, destinant-la a un lloc compatible amb la seva situació d'embaràs o lactància

Aquesta solució comporta una bonificació en la cotització empresarial de 138 euros/mes respecte de l'import de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes i per contingències professionals, així com a la cotització pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional, durant el període de permanència en el nou lloc de treball o funció.

En el cas que l'anterior no sigui possible, la treballadora gestant procedirà a sol·licitar la prestació econòmica de risc durant l'embaràs o la lactància natural. L'empresa només podrà declarar el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió de contracte en data posterior a l'emissió de la certificació mèdica de risc pels serveis mèdics de la mútua. La treballadora ha de continuar treballant fins que la mútua reconegui el risc.

A més, ha de mantenir a la treballadora d'alta a la Seguretat Social i cotitzar la quota empresarial fins que finalitzi el contracte laboral, es reincorpori al seu lloc de treball o a un altre compatible amb el seu estat.

Si l'empresa opta per substituir a la treballadora tindrà dret a una bonificació en la cotització de 366 euros/mes respecte de l'import de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes i per contingències professionals, així com a la cotització pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional durant el percebo de les prestacions econòmiques per naixement i cura de menor, exercici corresponsable de la cura del menor o de la menor lactant, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural


Què ha de facilitar l'empresa a la treballadora?

L'empresa ha de facilitar a la treballadora:

  • Per a la sol·licitud del certificat mèdic: la declaració empresarial sobre l'activitat desenvolupada i les condicions de treball.
  • Per a la sol·licitud de la prestació econòmica: el certificat de cotitzacions de l'empresa


Informem que:

  • Es podrà requerir documentació complementària si es considera necessari per a la correcta tramitació de la sol·licitud d'aquesta prestació.
  • L'emplenament defectuós o incorrecte de la documentació o la falta d'aportació dels documents que s'indiquen, podrà exigir la seva esmena i, en tant la mateixa no es produeixi, demorarà el tràmit de la sol·licitud.
  • Una vegada validada la documentació per la mútua, el facultatiu de Umivale Activa procedirà a emetre, en el termini legal establert de 30 dies a comptar des de la presentació de tota la documentació anterior, un certificat per escrit reconeixent o no l'existència del risc.
  • Si es reconeix l'existència de risc, farem constar la data en què s'inicia el risc, a partir de la qual l'empresa podrà suspendre el teu contracte de treball.
  • Fins que la mútua reconegui el risc la treballadora ha de continuar treballant, ja que la data de suspensió del contracte ha de ser posterior a la que figura en el certificat mèdic emès per la mútua.

Prestación por riesgo durante el embarazo

 

Si encara no t'has adherit a Umivale Activa, què necessites saber?