Accident de treball i malaltia professional. Quines són les prestacions que tramiten les mútues?

Incapacitat temporal

Umivale Activa assumeix les prestacions derivades de l'accident de treball i la malaltia professional de les treballadores i els treballadors a partir de l'endemà a la baixa mèdica i fins a la seva total recuperació.

Quina és la quantia?

El 75% de la base reguladora del mes anterior a la baixa mèdica o dels tres mesos anteriors per als contractes a temps parcial o fix discontinu.

La prestació serà satisfeta per l'empresa en nòmina, en concepte d'incapacitat temporal, i posteriorment podràs compensar les quantitats satisfetes en els butlletins de cotització.

Si extingeixes el contracte de la teva empleada o empleat, passaran a percebre la prestació directament d'Umivale Activa, prèvia sol·licitud de pagament directe.

Quina és la seva durada?

La seva durada màxima de 365 dies, prorrogables a altres 180, si es presumeix que el teu treballador pugui ser donat d'alta per curació.  Durant aquesta pròrroga  existeix l'obligació de cotitzar fins als 545 dies. Quan aquest termini màxim de 545 dies s'hagi extingit (no podent superar els 730 dies), s'examinarà el seu estat en un termini màxim de tres mesos, a l'efecte de la seva qualificació com a incapacitat permanent, no existint l'obligació de cotitzar.

Incapacitat permanent

En el cas que el pacient hagi finalitzat el tractament mèdic, hagi estat donat d'alta mèdica i present reduccions anatòmiques o funcionals que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral, pot donar lloc a diferents graus d'incapacitat:

 • Lesions permanents no invalidants: lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu no incapacitants, que suposen una disminució o alteració de la integritat física, i estan recollides en el barem establert a aquest efecte (s'indemnitzen una vegada segons el barem vigent).
 • Incapacitat permanent parcial: disminució no inferior al 33% en el rendiment normal per a la professió sense impedir-li altres tasques. S'indemnitza amb una quantitat equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora (del mes anterior a la baixa) del càlcul de la prestació d'incapacitat temporal.
 • Incapacitat permanent total: inhabilita a l'autònoma o autònom per a fer les tasques fonamentals de la seva professió, a realitzar el seu ofici, però pot dedicar-se a una altra diferent. Rebrà una pensió vitalícia del 55% de la base reguladora anual, que es pot incrementar en un 20% per als majors de 55 anys que no facin treballs.
 • Incapacitat permanent absoluta: Inhabilita per complet al qual treballa per compte propi per a tota professió o ofici. Rebrà una pensió vitalícia del 100% de la base reguladora anual.
 • Gran invalidesa: quan el treballador afectat per incapacitat permanent necessita de l'assistència d'una altra persona per a dur a terme els actes més essencials de la vida. Obtindrà la pensió vitalícia del 100% de la base reguladora, més un complement no inferior al 45% de la pensió, per a la persona que l'atén.

Mort i supervivència

En cas de defunció, la parella, fills menors de 18 anys o familiars pròxims poden sol·licitar:

 • Pensió de viduïtat: la parella supervivent pot obtenir el 52% de la base reguladora del mort.
 • Pensió d'orfandat: 20% de la base reguladora fins als 21 anys, o fins als 25 anys en determinades circumstàncies. Aquest percentatge es pot incrementar un 52%.
 • Pensió a favor de familiars: 20% de la base reguladora, sempre que es compleixin determinats requisits.
 • Auxili per defunció: Prestació que té com a finalitat fer front a les despeses del sepeli i seran beneficiaris els familiars que hagin sufragat la despesa. L'ajuda obligatòria és de 46,5 euros i no exigeix període de carència.
 • Indemnització a tant alçat:
  • Per a la parella: 6 mensualitats de la base reguladora
  • Per a cada fill, una mensualitat de la base reguladora del mort (si no hi ha parella supervivent, prorratejant entre els fills les 6 mensualitats que corresponen a la parella).
  • 9 mensualitats per al cas de mare o pare i 6 mensualitats per a cadascun si sobrevisquessin tots dos sempre que no existeixi cap familiar amb dret a pensió per mort o supervivència i no tinguin dret a prestació a favor de familiars.

Què has de fer en cas d'accident o malaltia professional?