El sistema agrari, des de 2012, s'ha integrat dins del Règim General de la Seguretat Social (Llei 28/2011 de 22 de setembre) mitjançant la creació d'un Sistema Especial de:

 • Les treballadores i els treballadors per compte aliè que estan inclosos en el Règim Especial Agrari en l'esmentada data, així com els empresaris als quals prestin els seus serveis.
 • La plantilla per compte aliè que, en endavant, facin tasques agràries, siguin pròpiament agrícoles, forestals o pecuàries o siguin complementàries o auxiliars de les mateixes en explotacions agràries, així com els empresaris als quals prestin els seus serveis.

La inclusió al Sistema Especial per a treballadores i treballadors per compte aliè agraris determina l'obligació de cotitzar, tant durant els períodes d'activitat per la realització de tasques agràries com durant els períodes d'inactivitat en aquestes tasques, amb la consegüent alta al Règim General de la Seguretat Social.

Tràmits

Alta a la Seguretat Social

La inclusió al sistema especial es produeix durant la situació d'activitat per la realització de tasques agràries i durant la situació d'inactivitat:
 
 • Durant la situació d'activitat:  els empresaris han de sol·licitar un codi de compte de cotització dins del Sistema Especial Agrari del règim general. S'ha de presentar a l'Administració de la Seguretat Social o a través del Registre Electrònic els següents models:

TA6 o TA7 per a l'obertura del Codi de Compte de Cotizació (CCC) on podràs triar la mútua d'accidents de treball o malalties professionals amb la qual protegir el treballador.

TA 0163 per a sol·licitar l'alta de les treballadores i els treballadors, si no es realitza a través del sistema RED.

Les altes es presentaran amb caràcter previ a l'inici de la relació laboral i les baixen en el termini de sis dies comptant des de la seva finalització.

No obstant això, si es contracta treballadors eventuals o fixos discontinus el mateix dia en què comencin la prestació de serveis, les sol·licituds d'alta podran presentar-se fins a les 12 hores de la dita data, quan no hagi estat possible formalitzar-se amb anterioritat a l'inici d'aquesta jornada. 

Tanmateix, si la jornada de treball finalitza abans de les 12 hores, les sol·licituds d'alta hauran de presentar-se, abans de la finalització d'aquesta jornada.La inclusió al Sistema Especial Agrari durant la situació d'activitat suposa també l'obligatorietat per als empresaris de comunicar les jornades reals realitzades pels treballadors així com les jornades previstes a realitzar quan la modalitat de cotització sigui la de "Jornades Reals".

 • Durant la situació d'inactivitat: La inclusió es realitza d'ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social una vegada que hagin realitzat 30 jornades reals (els dies en què els treballadors es trobin en situació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, procedents d'un període d'activitat en aquest Sistema Especial; els períodes de percepció de les prestacions per desocupació de nivell contributiu en aquest Sistema Especial, així com els dies en què es trobin d'alta en algun règim de la Seguretat Social a conseqüència de programes de foment d'ocupació agrària) en un període continuat de 365 dies, amb efectes des del dia primer del mes següent al del cessament de l'activitat agrària.

Exclusió i reincorporació:

L'exclusió del Sistema Especial Agrari es pot produir per alguna de les següents causes:
 • Sol·licitud voluntària de la treballadora o el treballador en aquest cas els efectes seran de l'últim dia del mes de presentació de la sol·licitud.
 • Per decisió de la treballadora o treballador per estar d'alta en un altre règim o situació assimilada a la d'alta computable per a les prestacions d'aquest sistema especial. L'exclusió tindrà lloc el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.

 • D'ofici;  per no realitzar 30 jornades reals en un període continuat de 365 dies, computats des del següent a aquell en què finalitzi el període anterior. L'exclusió tindrà lloc el primer dia del mes següent al de la notificació de la resolució per la qual s'acorda l'exclusió.

 • D'ofici, per falta d'abonament de dues mensualitats consecutives de les quotes d'inactivitat.  Els efectes de l'exclusió són de l'últim dia del mes en què no abonarà la segona mensualitat.

L'exclusió del Sistema Especial per a treballadors per compte aliè agraris no impedeix que, en cas de nous períodes d'activitat en les tasques agràries, quedi inclòs de nou en aquest sistema especial durant els dies que presti els seus serveis, amb la consegüent alta i baixa al Règim General i la cotització que li correspongui per tals períodes.

La reincorporació al sistema es pot produir pels següents motius, previ compliment dels requisits exigits en cadascun d'ells i amb els efectes que s'indiquen:

 • Si l'exclusió es va produir per voluntat de la treballadora o el treballador, la reincorporació serà si ho sol·licita el treballador, presentant el formulari TA 0161 a la Tresoreria General de la Seguretat Social, i acredita tant la realització de 30 jornades reals en els 365 dies anteriors i que es troba al corrent en el pagament de les quotes d'inactivitat. Els efectes de reinici de la cotització seran del primer dia del mes següent al de la prestació de la sol·licitud de reincorporació.

 • Si l'exclusió es va produir per sol·licitud motivada per estar d'alta en un altre règim (o situació assimilada a la d'alta), la reincorporació serà si ho sol·licita, mitjançant el formulari TA 0161, dins dels tres mesos següents a la data de baixa del règim en què estava d'alta (o de finalització de la situació assimilada a la d'alta), sempre que estigui a corrent del pagament de les quotes per inactivitat. La reincorporació té efecte des del primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud de reincorporació o des de l'endemà a la baixa del règim o de l'extinció de la situació assimilada a la d'alta).

 • Si l'exclusió es va produir d'ofici per falta de realització de les jornades reals, la reincorporació serà d'ofici, una vegada que s'hagin tornat a realitzar 30 jornades reals en un període continuat de 365 dies i sempre que es trobi al corrent de pagament de les quotes per inactivitat. Els efectes de la reincorporació són els del dia primer del mes següent al del compliment de les 30 jornades reals.

 • Si l'exclusió es va produir per falta d'abonament, durant dues mensualitats consecutives, de les quotes de cotització corresponents a períodes d'inactivitat, la reincorporació serà prèvia sol·licitud de la treballadora o treballador, mitjançant el formulari TA 0161, i sempre que acrediti la realització de 30 jornades reals en els 365 dies anteriors i estant al corrent de pagament de les quotes d'inactivitat. Els efectes d'aquesta reincorporació seran des del primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud de reincorporació o des del primer dia del mes d'ingrés de les quotes degudes. 

Tipus de cotització

Els tipus aplicables durant els períodes d'activitat seran els següents:

 • Per la cotització per contingències comunes, els tipus de cotització s'elevarà gradualment entre 2012 i 2031 fins a aconseguir el 28,30%, sent el 23,60% a càrrec de l'empresari i el 4,70% a càrrec del treballador. La disposició addicional segona estableix una aplicació gradual de les bases i tipus de cotització, així com de les reduccions aplicables. Per l'any 2019, la cotització per contingències comunes serà, respecte als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1, el 28,30 per 100, sent el 23,60% a càrrec de l'empresa i el 4,70 % a càrrec del treballador. Respecte a les i els treballadors enquadrats en els grups de cotització del 2 a 11 serà, el 23,80 per 100, sent el 19,10% a càrrec de l'empresa i el 4,70% a càrrec del treballador.

 • Per la cotització per contingències d'accidents de treball i malalties professionals, s'aplicarà els tipus de cotització de la tarifa de primes aprovada per la D.A. 4ª de la Llei de pressupostos generals de l'Estat de l'any 2007 revisats anualment, sent les primes resultants a càrrec exclusiu de l'empresari.

 • També es cotitzarà per la contingència de desocupació així com al Fons de Garantia Salarial i per formació professional.

 • Durant les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, com de maternitat i paternitat causades durant els períodes d'activitat, la cotització variarà en funció de la modalitat de contractació dels treballadors.

 • La cotització dels agraris amb contracte de treball a temps parcial es durà a terme de manera proporcional a la part de jornada realitzada efectivament. Aquest aspecte serà objecte de desenvolupament reglamentari.

Durant els períodes d'inactivitat, la cotització tindrà caràcter mensual i anirà a càrrec exclusiu del treballador. El tipus de cotització aplicable serà del 11,50%.

Prestacions

Accident de treball i malaltia professional

L'abonament de la prestació per incapacitat temporal per accident de treball i malaltia professional, en cas que hagi optat per aquesta cobertura amb Umivale activa i que el treballador es trobi en situació d'activitat, es realitzarà la modalitat de pagament directe, previ lliurament de la documentació necessària i es compleixin els requisits establerts:
 • Per al reconeixement de les prestacions econòmiques serà necessari que els treballadors es trobin al corrent de pagament de les cotitzacions corresponents als períodes d'inactivitat, l'ingrés de la qual són responsables.
 • La prestació (75% de la base reguladora) s'abona des de l'endemà a la baixa mèdica fins a la seva total recuperació. El primer dia de la baixa l'abonarà l'empresari a càrrec seu.
Mentre romangui de baixa mèdica, Umivale Activa cotitzarà la quota obrera al treballador pels dies d'activitat. Per a això, Umivale Activa sol·licitarà cada mes, a l'empresa, el certificat de les jornades realitzades el mes anterior.
 
Duració: màxima de 365 dies, prorrogables a altres 180, si es creu que el treballador pot ser donat d'alta per haver-se curat. Durant aquesta pròrroga existeix l'obligació de cotitzar fins als 545 dies. Quan aquest termini màxim de 545 dies s'hagi extingit (no podent superar els 730 dies), s'examinarà el seu estat en un termini màxim de tres mesos, com a incapacitat permanent, no existint l'obligació de cotitzar.
 

Malaltia comuna i accident no laboral

La prestació per incapacitat temporal en el cas de contingència comuna (malaltia comuna i accident no laboral), sempre que el treballador es trobi en situació d'activitat i l'empresa hagi optat per aquesta cobertura amb Umivale Activa, l'assumeix la mútua, en la modalitat de pagament directe a partir del 16è dia previ lliurament de la documentació necessària.

 • Quantitat

  • Els 3 primers dies de la baixa legalment no hi ha prestació econòmica.

  • Entre el 4t al 15è dia de la prestació serà del 60% de la base reguladora de cotització a càrrec de l'empresa.

  • Entre el 16è i 20è dia, la prestació serà del 60% de la base reguladora de cotització a càrrec d'Umivale Activa, prèvia sol·licitud pagament directe. 

  • A partir del 21è dia la prestació serà del 75%, a càrrec d'Umivale Activa

Mentre estigui de baixa mèdica Umivale Activa cotitzarà la quota obrera pel pacient pels dies d'activitat. Per a això, sol·licitarem cada mes a l'empresa el certificat de les jornades realitzades el mes anterior.

En cas de fi de contracte, Umivale Activa continuarà efectuant el pagament directe a la treballadora o al treballador. Per recalcular la base reguladora, s'aportarà l'informe de bases de cotització i jornades reals dels cent vuitanta dies anteriors a l'extinció contractual.

El dret al subsidi d'incapacitat temporal s'extingira per la incompareixença injustificada a qualsevol de les visites mèdiques establertes (Art. 131 bis LGSS).