Accident de treball¿Com et podem ajudar? Amb una assistència immediata, completa i integral des del moment de l'accident fins a la total recuperació mitjançant:


 • Totes les visites mèdiques, incloses les consultes amb especialistes

 • Realització de proves diagnòstiques (Ressonància magnètica, radiologia digital, TAC, ecografies, etc) i intervencions quirúrgiques

 • Tractaments especialitzats (Termoteràpia, hidroteràpia, electroteràpia, ozonoteràpia, làser teràpia, magnetoteràpia, osteopatia, plasma ric en factors de creixement)

 • Hospitalització mèdica sense límit de díes

 • Rehabilitació 

 • Pròtesis internes en traumatologia

 • Prestacions farmacèutiques

 • Suport psicològic a través de l'Àrea de Psicologia del Treball, especialment en situacions relacionades amb l'estrès, trastorns d'ansietat i depressions

médico umivale activa

Què has de fer si pateixes un accident o malaltia professional?

Desplaçats a l'estranger

Abans d'emprendre el viatge, has de consultar a l'INSS l'existència o no de conveni bilateral o acord entre la Seguretat Social Espanyola i l'Estat on et desplaces, així com la documentació necessària. Per a obtenir tota la informació, consulta aquí a la web de la Seguretat Social o ves a la nostra secció de formularis al'apartat de desplaçats.

També pots anar a les nostres preguntes freqüents .

I si tens més dubtes pots entrar a la següent pàgina web de l'Administració: "Treballadors desplaçats: Seguretat Social" .

Malaltia ProfessionalUna malaltia professional s’origina en el marc d’una feina executada per compte aliè o per compte propia i hi és catalogada al quadre de Malalties Professionals.

Període d'observació

Davant la sospita que puguis patir una malaltia professional, s'iniciarà l'anomenat període d'observació. Aquest període durarà el temps necessari per a realitzar l'estudi mèdic de la malaltia professional quan hi hagi necessitat d'ajornar el diagnòstic definitiu.

La duració màxima serà de sis mesos i podrà ser prorrogat pel mateix termini. Durant aquest període pot estar en situació d'incapacitat temporal i quan acabi aquest període, passarà a una nova situació en funció de com es trobi (continuar en situació d'incapacitat temporal o es valorarà un altre tipus d'incapacitat).

Canvi de Lloc de treball

La treballadora o treballador diagnosticat d'una malaltia professional que no requereixi estar en situació d'incapacitat temporal, l'empresa podrà canviar el seu lloc de treball a un altre exempt de risc, amb la finalitat d'evitar la progressió de la malaltia. Aquesta manera d'actuar comporta una reducció del 50% en les aportacions empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes.

Quan no fos possible el canvi de lloc, prèvia conformitat de la Inspecció de Treball, l'empresa pondrà sol·licitar la interrupció de la relació laboral (arts. 46 a 50 de l'Ordre de 9 de maig de 1962, BOE del 29 de maig de 1962).

Reconeixements Mèdics

Les empreses que hagin de cobrir un lloc de treball amb el risc de malaltia professional, estan obligades a practicar un reconeixement mèdic previ a l'admissió del treballador que ha d'ocupar el mateix, així com a realitzar els reconeixements periòdics que per a cada tipus de malaltia es determinin. Els reconeixements seran a càrrec de l'empresa i tindran el caràcter d'obligatoris per al treballador.

Per a més informació, pot consultar el quadre de Malalties Professionals.

umivale online personas

Descarrega't Umivale Activa online per a obtenir avisos de les teves cites i utilitzar l'app del pacient

Malaltia comuna i accident no laboralUmivale Activa t'ajuda amb una millor i més ràpida recuperació de la teva salut, a través de:

 • Assessorament telefònic des de l'inici de la baixa, segons el conveni aplicable per a cada comunitat autònoma.

 • Avançant, si escau, de proves diagnòstiques, intervencions quirúrgiques, rehabilitació i consultes amb especialistes.

 • Suport psicològic a través de l'Àrea de Psicologia del Treball, especialment en situacions relacionades amb l'estrès, trastorns d'ansietat i depressions.

Per a qualsevol consulta, pots contactar amb el nostre Servei d'atenció al Client al 900 365 012.

Si pateixes alguna malaltia que no tingui la condició d'accident de treball ni de malaltia professional, dirigeix-te al teu metge del Servei Públic de Salut. Si ets baixa, has d'enviar en el termini de 3 dies una còpia del comunicat de baixa per malaltia comuna o accident no laboral a la teva empresa.

Recorda...

El comunicat de baixa mèdica anirà precedit d'un reconeixement mèdic per a determinar l'abast de la incapacitat temporal. Umivale Activa et citarà amb una antelació mínima de 4 dies hàbils. Si no vas a la cita es suspendrà cautelarment la teva prestació econòmica, donant-te un termini de 10 dies perquè justifiquis la teva no assistència. Si el justifiques es reactivarà la teva prestació i si no ho fas s'extingirà amb efectes des del dia en què va quedar suspesa.

En funció del diagnòstic, l'edat i l'ocupació, els comunicats de baixa i de confirmació s'estendran segons unes taules de durada mitjana dels processos: 

Durada prevista

 • Inferior a 5 dies:

Primer comunicat de confirmació i següents: Podrà expedir-se comunicat de baixa i alta en la mateixa data.

 • Entre 5 i 30 dies d'incapacitat temporal:

Primer comunicat de confirmació: Fins a 7 dies naturals des de la baixa.

Següents: Màxim 14 dies naturals entre l'anterior i el següent part.

 • Entre 31 i 60 dies d'incapacitat temporal:

Primer comunicat de confirmació: Fins a 7 dies naturals des de la baixa.

Següents: Màxim 28 dies naturals entre l'anterior i el següent part.

 • Incapacitat temporal de llarga durada (+61 dies)

Primer comunicat de confirmació: Fins a 14 dies naturals des de la baixa.

Següents: Màxim 35 dies naturals entre l'anterior i el següent part.  


Si el metge modifica el teu diagnòstic inicial, s'emetrà un nou part de confirmació. 

Pròxim a esgotar-se el termini de 365 dies, el metge del Servei Públic de Salut que està assistint-te et comunicarà en l'últim reconeixement que el control del procés passa a la competència de l'INSS, sense perjudici que continuïs rebent assistència sanitària.

L'alta mèdica extingirà el procés d'incapacitat temporal amb efectes des de l'endemà al de la seva emissió, on el treballador haurà de reincorporar-se al seu lloc de treball. Has de remetre a l'empresa el comunicat d'alta en el termini màxim de 24 hores a comptar des de l'expedició d'aquest.

Una vegada tinguis l'alta mèdica,  has de lliurar la còpia a la teva empresa i reincorporar-te al teu lloc de treball l'endemà de la data d'alta.

Si has finalitzat la relació laboral amb la teva empresa i continues de baixa per contingència comuna, presenta en les oficines d'Umivale Activa la sol·licitud de pagament directe a més dels comunicats de confirmació.

La durada màxima és de 365 dies, prorrogables en 180 dies, per les Unitats de Valoració de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que es presumeixi la reincorporació laboral durant aquest període.

Per a qualsevol consulta, contacta amb el nostre Servei d'Atenció al Client al 900 365 012.

 

Què necessites saber? Troba la resposta a l'apartat de preguntes freqüents