Quin és el règim dels treballadors i treballadores de la llar?

L'1 de gener de 2012, el Règimen Especial de les treballadores i treballadors de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social com un sistema especial.
Per aquest motiu, des d'aquesta data, és obligatori que l'ocupador fagi efectiva l'alta al sistema especial per a treballadores i treballadors de llar a la persona que realitzi les tasques domèstiques, independentment de les hores que treballi a la llar.
 
Els treballadors que prestin els seus serveis menys de 60 hores al mes; serà el propi treballador el que hagi de formular la seva afiliació; alta, baixa, variació de dades, quan ho hagi acordat amb l'ocupador.
 
En aquests casos hauran de formalitzar la cobertura de les contingències professionals, tret que els seus ocupadors ja ho haguessin fet anteriorment amb altres treballadores o treballadors de la llar. Des de l'1 d'abril de 2013 i sempre que s'hagi amb l'ocupadorl'assumpció de les obligacions d'enquadrament dins d'aquest sistema estpecial, asumirà l'obligació de cotitzar. Per tant, haurà d'ingressar la seva aportació i la corresponent a l'ocupador (o ocupadors) per contingències comunes i professionals.

 

Tràmits

Alta a la Seguretat Social

L'obligació de donar d'alta al treballador o treballadora a la Seguretat Social, és sempre de l'ocupador. No obstant això, els treballadors que prestin els seus serveis menys de 60 hores al mes per ocupador, hauran de realitzar ells la seva pròpia afiliació, alta, baixa i variació de dades, quan ho acordin amb els seus ocupadors.

Per poder donar d'alta a un treballador, l'ocupador haurà de sol·licitar un codi de compte de cotització dins del sistema especial per al personal de la llar del règim general. En aquest codi, l'ocupador ha de triar la mútua d'accidents de treball i malalties professionals amb la que vol tenir les cobertures professionals i comunes del treballador.

Per a això, ha de presentar a l'Administració de la Seguretat Social o a través del registre electrònic la següent documentació:

  • TA6 o TA7, per a la sol·licitud del Codi Compte Cotització 
  • TA 2S‐0138, per a sol·licitar l'alta o baixa dels treballadors

Per a donar d'alta a un treballador que presta els seus serveis amb caràcter parcial o discontinu per a diversos ocupadors (empleat de la llar que treballa en diverses cases), el procediment per a l'ocupador és el mateix. Cada ocupador ha de donar-lo d'alta al nou sistema especial, declarant la retribució mensual que li abona. Per a això, cada ocupador ha de sol·licitar un codi de compte de cotització emplenant el model TA6 o TA7, sol·licitar l'alta del treballador mitjançant el model TA 2S‐0138, i presentar-ho en qualsevol Administració de la Seguretat Social o mitjançant el registre electrònic.

Les altes hauran de realitzar-se amb caràcter previ a l'inici de l'activitat laboral.

Les baixes han de comunicar-se dins dels 3 dies naturals següents al cessament de l'activitat.

Les variacions de la retribució s'han de comunicar a la Tresoreria General, en 3 dies, des que es produeixin.

Cotització de la Seguretat Social

Base cotització per contigències professionals i comunes 2019
 
Trams
Retribució mensual €/mes
Base de cotització €/mes 
1 Fins a 240 206
2 Des de 240,01 fins a 375 340
3 Des de 375,01 fins a 510 474
4 Des de 510,01 fins a 645 608
5 Des de 645,01 fins a 780 743
6 Des de 780,01 fins a 914 877
7 Des de 914,01 fins a 1050 1.050
8 Des de 1.050,01 fins a 1144 1.097
9 Des de 1.144,01 fins a 1294 1.232
10 Des de 1.294,01 Retribució mensual

Tipus de cotització i bonificacions

Per a les contingències professionals s'aplicarà el tipus previst en la tarifa de primes en la legislació vigent (D. adicional 4a Llei 42/2006), actualment és el 1,50%, sent la quota resultant a càrrec exclusiu de l'ocupador.

Els tipus de cotització per a les contingències comunes

Any Tipus de cotització A càrrec de l'ocupador A càrrec del treballador/a
2019     28,30%      23,60% 

4,70%


Hi haurà un bonificació del 20% de les cotitzacions reportades durant els anys 2012, 2013 i 2014 sempre que l'obligació de cotitzar sigui del 01 de gener de 2012.

L'empleat de la llar no cotitza per desocupació, al no estar coberta aquesta contingència.

Bonificacions

Aquesta bonificació s'ampliarà fins a arribar al 45% per a famílies nombroses sempre que el personal de la llar presti els seus serveis de manera exclusiva i que els dos ascendents o l'ascendent, en cas de família monoparental, exerceixin la seva activitat professional fora de la llar o estiguin incapacitats per a treballar. Quan la família nombrosa tingui el rang de “especial” no serà necessari aquest requisit

Aquestes bonificacions no es computarrà al personal de la llar que treballi menys de 60 hores al mes per ocupador i hagi assumit el compliment de les obligacions en matèria de la Seguretat Social.

Obligacions de l'ocupador

  • Comunicar els comunicats d'accident mitjançant Delt@, CoNTA (Catalunya) o IGATT (País Basc).
  • Pagar les quotes per transferència o ingrés en compte, mitjançant rebut individual i justificant del pagament (no existeix model determinat). No haurà d'abonar les 2 pagues extraordinàries si l'empleat treballa per hores i menys de 120 dies l'any.
  • No ha d'elaborar les assegurances socials.
  • No s'ha de transmetre per sistema RED.

Obligacions del personal que treballi menys de 60 hores al mes

  • Afiliació, alta, baixa i variació de dades, quan així ho acordi amb la persona ocupadora.

  • Formalització de la cobertura de les contingències professionals, tret que els seus ocupadors ja ho haguessin fet respecte a altres empleats de llar

  • Cotització al Sistema de la Seguretat Social havent d'ingressar la pròpia aportació i la de l'ocupador, si s'hagués acordat amb l'ocupador l'assumpció de les obligacions en aquesta matèria. En cas d'incompliment, la responsabilitat recau sobre l'empleat i subsidiàriament sobre l'ocupador.

Descarrega la nostra guia de treballadors i treballadores de la llar