Quines són les principals prestacions que afecten a les empreses i que són tramitades per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social?:

Incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral. Com afecta a l'empresa?

La prestació per incapacitat temporal en el cas de contingència comuna (malaltia comuna i accident no laboral), sempre que l'empresa hagi optat per aquesta cobertura amb Umivale Activa, ha de ser abonada per l'empresa al treballador en nòmina i posteriorment compensada en els butlletins de cotització.

Quina és la seva quantia?

  • Els 3 primers dies de la baixa legalment no hi ha prestació econòmica, tret que per conveni col·lectiu s'estableixi.
  • Entre el 4t al 15è dia, la prestació serà del 60% de la base reguladora de cotització, sent a càrrec de l'empresa.
  • Entre el 16è i 20è dia, la prestació serà del 60% de la base reguladora de cotització, a càrrec d'Umivale Activa, mitjançant el sistema de pagament delegat.
  • A partir del 21è dia, la prestació serà del 75% d'aquesta base, a càrrec de d'Umivale Activa, mitjançant el sistema de pagament delegat.

Requisits

Perquè la treballadora o el treballador pugui percebre aquesta prestació, si és de contingència comuna, ha de tenir un període de carència de 180 dies cotitzats en els últims cinc anys anteriors a la data de la baixa, mentre que en accident no laboral no s'exigeix que el treballador tingui aquesta manca.

Extinció del contracte

Si durant aquesta situació extingeixes el contracte al treballador, aquest percebrà la prestació directa d'Umivale Activa, en cas de tenir la cobertura i prèvia sol·licitud de pagament directe, en la mateixa quantia que la prestació per desocupació.

Quina és la seva durada?

El termini màxim és de 365 dies. Esgotat l'any, l'Institut Nacional de la Seguretat Social serà competent per a:

  • Prorrogar la situació amb un límit de 180 dies més. Quan el termini màxim de 545 dies s'acabi, s'examinarà, en un màxim de tres mesos, el seu estat per a la seva qualificació com a incapacitat permanent. Fins als 545 dies l'empresa ha de cotitzar. Si es prorroga aquesta situació després dels divuit mesos no existirà aquesta obligació.
  • Iniciar un expedient d'Incapacitat Permanent.
  • Emetre l'alta mèdica.