Quines són les principals prestacions que afecten les empreses que es tramiten en les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social?

Prestació per cura del menor

La prestació per cura del menor va dirigida a les persones progenitores, adoptants o acollidores que compleixen amb tots els requisits establerts i redueixen la seva jornada de treball almenys en un 50 per cent i com a màxim en un 99,9 per cent. Una reducció destinada a la cura directa, continu i permanent de menors al seu càrrec afectats per càncer o una altra malaltia greu durant el temps d'hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

La quantia equival al 100% de la base reguladora per incapacitat temporal derivada de contingències professionals i en proporció a la reducció de jornada sol·licitada per la persona treballadora.

Per a consultar el llistat de malalties contemplades com a supòsit protegit, descàrrega el llistat de l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Què ha de fer l'empresa en aquest cas?

En cas que la treballadora o treballador te'l sol·liciti has de:

  • Facilitar-li un certificat d'empresa indicant la base de cotització, així com el percentatge de reducció de jornada i data d'inici d'aquesta
  • Ingressar únicament les aportacions corresponents a la cotització a la Seguretat Social a càrrec teu (cotitzar únicament pel percentatge de jornada laboral no reduït).

La gestió i el pagament de la prestació econòmica és a càrrec d'Umivale Activa.

Si vols conèixer més sobre aquesta prestació ves a les nostres preguntes freqüents.


Prestación por cuidado del menor