Marc Legal

Normativa d'aplicació

Umivale Activa, Mútua Col.laboradora amb la Seguretat Social Nº 15, és el resultat de la integració de 22 entitats antecessores, sent la seva mútua primigènia la Mútua Regional d'Accidents del Treball nº9 que va néixer el 1907. Aquesta va ser absorbida per UMI el 1992. El 2006, va néixer l'actual Umivale com a conseqüència de la fusió de muvale i UMI.

Les Mútues Col.laboradores amb la Seguretat Social són associacions d'empresaris, constituïdes mitjançant l’ autorització del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i la inscripció al registre especial que en depenen, que tenen per finalitat col.laborar en la gestió de la Seguretat Social, sota la  seva direcció i tutela, sense ànim de lucre i assumint els seus associats responsabilitat mancomunada en els supòsits i amb l'abast establerts a la Llei.

El seu marc regulador es troba, a més dels seus propis estatuts, als articles 80 i següents del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social (TRLGSS), aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, així com al Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Col3laboració de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social.

Quant a les prestacions gestionades per les Mútues de serveis sanitaris i recuperadors, li és aplicable el Reial decret 1630/2011, de 14 de novembre; la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica; i la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.

Pel que fa a protecció de dades, se'ls aplica el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la seva  lliure circulació i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Les mútues no tenen la condició d'Administració de l'Estat, segons es desprèn de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ni són organismes públics d'acord amb la Llei 40/2015, d'1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.


novedades

No obstant això, formen part del Sector Públic estatal de caràcter administratiu segons s'estableix expressament en l'article 2.2.h) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, en relació amb l'article 80.4 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social abans citat.

De la mateixa manera, també li resulta d'aplicació la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern per a vetllar pel compliment de les seves obligacions i garantint el dret a la informació a totes les persones que vulguin accedir a ella, reforçant així, la nostra responsabilitat com a gestors de recursos públics.

En relació al règim de contractació, les mútues estan incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en qualitat de poder adjudicador malgrat no tenir condició d'Administració Pública.

També resulta d'aplicació la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic.

Finalment, pel que fa al patrimoni de les mútues, s'aplica el que es disposa en el Reial decret 1221/1992, de 9 d'octubre, Sobre el Patrimoni de la Seguretat Social.

Consulta el nostre apartat de novetats legislatives

novedades normativas