• |
  • |

Umivale Activa elabora el seu I Pla d'Igualtat després del naixement de la nova entitat

Plan Igualdad Umivale Activa

Umivale Activa ha constituït la taula negociadora per a l'elaboració i desenvolupament del I Pla d'Igualtat de la mútua. Una comissió paritària d'igualtat composta, a parts iguals, per representació de l'empresa i representació legal de treballadors i treballadores.

La nova entitat ha adquirit, a l'origen, “el compromís d'establir i desenvolupar polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, així com en l'impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització”, ha destacat el Director General d'Umivale Activa, Héctor Blasco.

Aquest compromís es materialitzarà a través de la implantació d'un Pla d'igualtat que recollirà les mesures adequades per a garantir la igualtat d'oportunitats en l'empresa, establint les bases d'una cultura en l'organització del treball que afavoreixi la igualtat efectiva entre dones i homes, i que possibiliti la corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

“La voluntat d'una empresa de treballar per la igualtat d'oportunitats ha de començar per reconèixer la igualtat com a principi bàsic transversal de l'organització. És per això, que per la mútua la igualtat d'oportunitats entre dones i homes constitueix un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d'acord amb la definició d'aquest principi que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes”, ha afegit Blasco.

La comissió paritària d'igualtat, amb caràcter general, s'ocuparà de “garantir el compliment del principi d'igualtat i no discriminació en l'empresa”, realitzant el seguiment dels compromisos adquirits en el Pla i de quantes accions s'iniciïn per a complir l'objectiu principal de la comissió que és la igualtat efectiva entre dones i homes en l'empresa.

Així mateix, aquesta comissió paritària tindrà el caràcter de comissió negociadora, tenint com a funció específica la negociació del diagnòstic i de l'I Pla d'Igualtat d'Umivale Activa, passos en els quals s'està treballant actualment.

La constitució d'aquesta comissió respon al que s'estableix en el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.

14/12/2022


También te puede interesar