• |
  • |

Riscos i mesures preventives en el sector comerç – alimentació

trabajos sector comercio alimentación

Caigudes al mateix o diferent nivell, cops, atrapaments, talls amb objectes o eines, sobreesforços, contactes tèrmics o elèctrics, incendis o explosions, són alguns dels principals riscos als quals s'exposen diàriament les persones treballadores del sector comerç - alimentació.

Des del Servei d'Activitats Preventives de Riscos Laborals de la mútua Umivale Activa s’ha dissenyat una campanya de bones pràctiques preventives amb l'objectiu d'identificar les possibles situacions de risc i garantir un entorn de treball segur per al sector i en concret per a activitats específiques com a carnisseries, fleques, pastisseries i peixateries.

“Hem abordat aquestes quatre professions per englobar un gran nombre de població treballadora del sector, i hem tractat de presentar un contingut molt pràctic i útil d'entendre per traslladar a tots els treballadors i treballadores”, ha destacat José Luis Cebrián, tècnic superior de Prevenció de Riscos Laborals.

Les guies recullen, a més dels riscos genèrics, les seves possibles causes, conseqüències i mesures preventives a adoptar. També inclouen un capítol específic que detalla la maquinària i equips específics de cada ofici. Així mateix, destina una secció als equips de protecció individual i als protocols mèdics específics a adoptar per a cada cas.

La campanya es complementa amb dues fitxes informatives sobre seguretat en carnisseries i manipulació i envasament de productes alimentaris.

 

Què podem fer per a evitar els principals riscos al treball d'aquestes professions?

 

Caigudes al mateix nivell

En cas de vessament, netejar la zona de treball com més aviat millor, i senyalitzar la zona fregada. Retirar tots els obstacles que es trobin en accessos o zones de pas i mantenir les zones de treball ordenades. Més informació aquí.

Cada espai disposarà d'uns nivells d'il·luminació adients segons les exigències visuals de cada tasca. A més a més, es recomana utilitzar calçat adequat, no córrer en els desplaçaments interns i caminar per les zones que estan habilitades.

 

Cops contra objectes immòbils

Hauran de deixar-se zones de pas amb suficient amplària, mínim 80 cm. Habilitar i senyalitzar zones d'emmagatzematge i evitar els apilaments provisionals, especialment a les zones de pas. Delimitar el terra amb línies contínues diferenciant les zones de treball i les de circulació.

 

Caiguda d'objectes per manipulació

Durant les tasques d’embalatge, cal vigilar a l'hora d'agafar els envasos per a posar-los dins les caixes. S'han d'emprar guants amb protecció mecànica que permetin agafar-los millor.

 

Atrapaments

Tenir molta cura amb les parts mòbils de les cintes transportadores. No treure ni manipular les proteccions de les màquines. Fer servir roba de treball apropiada i portar el cabell recollit, evitant qualsevol mena d'ornament susceptible d'enganxament.

 

Talls i burxades en fer tasques de col·locar productes en caixes i precintat

Utilitzar guants de protecció mecànica en tasques de col·locar producte en caixes per al seu posterior transport, per a evitar tallar-nos amb el cartó o amb el cúter. Seguir les instruccions de treball que facilita l'empresa. Emprar l'eina adequada per a cada tasca: No agafar-la per les zones de tall. Mantenir-la neta i en bon estat d'ús. Quan s'acabi de fer servir una eina, s'ha de guardar amb la seva funda en el lloc que li correspon.

 

Sobreesforços físics, postures forçades i execució de moviments repetitius

Fer servir carros de transport o transpalets per al transport de caixes o càrregues. Si són molt pesades o voluminoses serà necessari demanar ajuda. No portar massa pes cada vegada, és millor fer diversos viatges, respectant les càrregues màximes dels equips de transport.

No girar la cintura durant la manipulació de càrregues. Alternar postures de bipedestació estàtica amb unes altres que requereixin moviment físic. També és aconsellable fer rotació de llocs on es duu a terme la tasca d’introduir materials dins de caixes, a uns altres on es moguin els braços d'una altra forma, sense moviments repetitius.

 

Contactes elèctrics

El contacte elèctric pot ser indirecte, per una derivació, per la qual cosa es recomana portar calçat amb sola que disposi d’aïllament elèctric. En cas d'ús d'eines manuals elèctriques, no desendollar estirant el cable, sinó des de la clavilla. Desconnectar els aparells que no s'utilitzen. No sobrecarregar els endolls.

 

Incendi o explosió

A tots els llocs de treball cal conèixer bé les mesures a adoptar en situació d'emergència. Si es declara una situació d'emergència, seguir les instruccions de l'equip d'emergències.

 

Tot aquest material ja es pot consultar a la web umivaleactiva.es, dins l'apartat principals riscos laborals, de l'àrea de Prevenció i Salut.

11/07/2023