• |
  • |

Els treballadors autònoms sofreixen més accidents greus i mortals que els assalariats

Trabajador arnés

Entre els anys 2019 i 2023 s'han produït a Espanya un total de 165.591 accidents de treball amb baixa protagonitzats per persones treballadores per compte propi. D'aquests, un 97,6% van ser accidents lleus, un 2,2% greus i un 0,2% van ser mortals.

En contraposició, el 99% dels accidents laborals amb baixa entre els treballadors per compte d'altri dels últims cinc anys van ser lleus, 0,7% greus i 0,1% mortals.

Per tipus d'assistència, un 15,1% dels accidents de treball amb baixa soferts per persones per compte propi en el mateix període de temps va necessitar assistència hospitalària, enfront del 7'4% dels treballadors assalariats.

“Unes xifres que posen en evidència que les persones treballadores per compte propi sofreixen més accidents greus i mortals”, ha destacat José Luis Cebrián, coordinador del Servei d'Activitats Preventives de Riscos Laborals de la mútua.

Són dades extretes d'un estudi realitzat per la mútua Umivale Activa en col·laboració amb l'Associació de Treballadors Autònoms ATA sobre sinistralitat de la població autònoma.

A més, els accidents de trànsit van acaparar el 12,5% del total dels accidents amb baixa de les persones autònomes, i d'aquests, en un 22,9% dels casos es van saldar amb la vida del treballador.

Per gènere són els homes els que sofreixen el gruix dels accidents, amb un 81,4% respecte al 18,3% de dones. Si ens fixem on estaven en sofrir l'accident, el 67,7% dels mateixos va tenir lloc en el centre de treball habitual, i si mirem l'antiguitat, un 46,7% dels accidentats portaven menys de cinc anys desenvolupant la seva activitat.

Per sectors, el 28,4% dels accidents de treball amb baixa es concentren en el sector de la construcció, seguit del sector agricultura (10,1%) i transport terrestre i per canonada (9,4%).

A nivell geogràfic, el 52,2% dels accidents de treball amb baixa en autònoms es concentren en quatre comunitats autònomes, sent Andalusia la que major percentatge d'accidents aglutina amb prop d'un 18%, seguit de Catalunya (14,1%), Comunitat Valenciana (11,3%) i Madrid (9,2%).

Per a Alberto Ara, president d'ATA a la Comunitat Valenciana, “aquestes dades de sinistralitat són inassumibles per al nostre col·lectiu. Si volem reduir aquestes xifres, és necessària una implicació més activa de les administracions fomentant programes d'informació i sensibilització que ajudin els autònoms a conèixer i prevenir els seus riscos”, assegura Alberto Ara. “Les polítiques preventives que les administracions desenvolupen en el nostre col·lectiu són pràcticament nul·les, la qual cosa incideix directament en les xifres de sinistralitat”.

 

Campanya de prevenció #ElsRiscosNoDiscriminen

“Aquestes xifres venen a confirmar la necessitat d'incentivar campanyes de prevenció específiques per al col·lectiu de treballadors autònoms”, ha destacat Cebrián. Per això, Umivale Activa i ATA han llançat la campanya informativa #ElsRiscosNoDiscriminen.

La iniciativa, composta per una fitxa informativa i quatre pòsters, tenen per objectiu donar a conèixer els drets i obligacions d'aquest col·lectiu en matèria de prevenció de riscos laborals, les actuacions a realitzar en matèria de coordinació d'activitats empresarials en coincidir en un centre de treball aliè amb altres persones treballadores, així com les obligacions en matèria de prevenció en cas de prestar els seus serveis en una obra de construcció.

Tot aquest material ja es pot consultar i descarregar a umivaleactiva.es, a l'apartat de Prevenció i Salut  Gestió de la prevenció de riscos laborals, tant en castellà com en català.

05/03/2024


També us pot interessar