• |
  • |

Què cal saber de la gestió de riscos laborals en equips de treball i màquines?

Riesgos laborales maquinas equipos trabajo

Normativa, marcatge europeu, formació, adequació... són molts aspectes a tenir en compte des del punt de vista preventiu a l'hora d'adquirir i posar a disposició de la plantilla una nova maquinària.

Des del Servei d’Activitats Preventives de Riscos Laborals de la mútua Umivale Activa han preparat una guia tècnica de bones pràctiques preventives amb l’objectiu d’identificar les possibles situacions de risc i garantir-ne una posada a disposició segura entre les persones treballadores.

"Les empreses tenen l’obligació de garantir unes condicions de treball segures, amb maquinària adequada, que compleixi els requisits legals i que sigui utilitzada per personal degudament format. A més s'hauran de realitzar les revisions de manteniment periòdiques i documentades pertinents", ha destacat José Luis Cebrián, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.

Així doncs, la guia recull l’anàlisi de les necessitats a complir pels equips de treball, els requisits de documentació dels equips, com abordar l’avaluació de riscos i les obligacions en matèria de formació i informació a impartir a la plantilla, entre altres factors.

"Per adquirir una màquina adequada cal determinar prèviament les especificacions desitjades que s'haurien de recollir en un plec de condicions", assenyala Cebrián. "Aquest document haurà de contemplar els aspectes relatius a paràmetres productius, les condicions de treball i relatius al lloc on s'ha d’emplaçar aquesta maquinària".

Pel que fa a la documentació exigible "és important revisar el seu corresponent marcatge CE i la declaració CE de conformitat, que demostra que el producte compleix els requisits de seguretat, sanitat i protecció del medi ambient que requereix la Unió Europea. També que disposi del manual d’instruccions en castellà. Si l’equip és de segona mà, haurem d’exigir al venedor que demostri documentalment que la màquina no ha sofert modificacions i que s'ha realitzat el manteniment preceptiu".

Cebrián alerta sobre les possibles confusions que es poden generar entre el símbol de marcatge CE europeu i el de la Xina Export o producte fabricat a la Xina. "Aparentment, són molt similars, però l'espai entre les dues lletres és inferior en el cas dels productes fabricats a la Xina. Per això és important verificar que, a més del símbol, el producte ve acompanyat de la declaració de conformitat que marca la Unió Europea".

La guia també destina un apartat al procés d’avaluació de riscos, amb un procediment exemple per determinar si es compleixen els requisits aplicables segons la legislació vigent. Fa especial èmfasi en l’obligatorietat de la formació i informació adequades al personal que ha d’utilitzar els equips i la recepció, posada en servei i el seu manteniment.

Finalment, el document recull un apartat destinat a la "Indústria 4.0" amb algunes pautes per a la gestió preventiva de robots industrials i robots col·laboratius.

La guia ja es pot consultar i descarregar a umivaleactiva.es, a l’apartat de prevenció a Equips de Treballtant en castellà com en català.

 

05/12/2022


También te puede interesar