• |
  • |

Com afecta el canvi climàtic a la seguretat i la salut laboral?

dia mundial seguridad salud uA mini

Estrès tèrmic, contaminació atmosfèrica, augment de les malalties transmeses per vectors, la radiació ultraviolada, fenòmens meteorològics extrems o una major exposició als productes agroquímics. Els patrons climàtics canviants tenen notables repercussions en el món del treball i afecten, en particular, la seguretat i la salut de les persones treballadores.

Amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, el pròxim 28 d'abril, l'Organització Internacional del Treball (OIT) posa el focus a conscienciar sobre les repercussions del canvi climàtic en l'entorn laboral.

En aquesta línia, la mútua Umivale Activa ha preparat una campanya informativa amb l'objectiu de donar a conèixer alguna de les seves repercussions a través de dos pòsters i dues fitxes informatives.

L’OIT ressalta que el canvi climàtic té notables repercussions en l'àmbit laboral, afectant especialment a les persones que treballen a l'aire lliure. “Per això és important conscienciar de com el clima pot afectar la seguretat i la salut, integrant dins de la gestió preventiva accions destinades a preparar-se i adaptar-se al canvi climàtic, en concret a efectes com l'increment de la temperatura i els esdeveniments meteorològics extrems”, destaca José Luis Cebrián, coordinador del Servei d'Activitats Preventives de Riscos Laborals de la mútua.

“És convenient dissenyar i implantar protocols i pautes d'actuació per a dur a terme les diferents activitats laborals sota aquestes condicions, així com activitats de formació i informació”, assenyala Cebrián.

 

Malalties transmeses per vectors

La campanya tracta de manera especial la repercussió del canvi climàtic en les malalties de transmissió vectorial (bacteris, paràsits o virus que transmeten malalties infeccioses a l'ésser humà).

“Les condicions climàtiques, la desforestació, la globalització, la contaminació, són factors que afavoreixen una major incidència de les malalties infeccioses transmeses per vectors”, expliquen des de la mútua. “En determinats casos no es poden prevenir amb vacunes o quimioprofilaxi. Per això, el seu control està basat en la capacitat de reduir la font de vectors i el seu contacte amb les persones”. Els materials detallen, en termes generals, unes mesures o recomanacions amb l’objectiu d’evitar el contacte amb vectors i la seva proliferació:

 

A l’interior dels centres de treball

- Identificar totes les zones susceptibles de ser un hàbitat larvari del vector (parts de les instal·lacions on es pot acumular aigua estancada, canalitzacions d’aigua, siste­mes de climatització, etc.). Mantingueu en condicions sanitàries adequades qualsevol instal·lació de clavegueram, fosses sèpti­ques i embornals. Eviteu i/o dreneu qualse­vol acumulació d’aigua que pugui trobar-se en els subsols. Buideu o renoveu l’aigua periòdicament, netegeu, desinfecteu i controleu periòdicament aquestes zones. Tapeu mitjançant una tapa o una tela mos­quitera prima aquelles instal·lacions que no puguin buidar-se.

- Garantir l’aïllament estructural. Tapeu les esquerdes i els forats de les parets i dels sostres, protegiu les juntes de les portes i finestres, tot vigilant que tanquin bé.

- Instal·lar mosquiteres de malla fina en fi­nestres, portes d’accés o reixetes de venti­lació, especialment quan el centre de treball estigui situat en zones properes amb abun­dant vegetació. Col·loqueu rivets a les por­tes, abrics als molls de descàrrega i reixetes als desguassos i canonades.

- Garantir unes condicions termohigromè­triques que no afavoreixin la proliferació d’aquests éssers vius.

- Garantiu unes condicions òptimes de neteja als llocs de treball, d’acord amb les carac­terístiques del centre, l’activitat desenvolu­pada, etc. No acumuleu residus ni escom­braries. Col·loqueu contenidors amb tapa per dipositar-hi les escombraries. Establiu programes periòdics de neteja

- Instal·lar difusors d’insecticida elèctric o trampes per a insectes.

- Implantar plans periòdics de desinsectació i desratització dels centres de treball. Les empreses que executin els plans de control de plagues han d’estar degudament acredi­tades i registrades com a tals, d’acord amb la normativa vigent.

 

En treballs a l’aire lliure

- Vestir peces, preferiblement de colors clars, que cobreixin la major part de la su­perfície del cos, fins i tot barret, mitjons i calçat tancat.

- No utilitzar colònies que desprenguin olors dolces, sabons amb perfum o aerosols per al cabell que atreguin els insectes.

- En zones endèmiques, useu roba tractada amb plaguicides.

- En la mesura que sigui compatible amb l’activitat laboral, evitar les estades a l’exterior en horaris de màxima activitat d’insectes (primera hora del matí i vespre).

- Inspeccionar el lloc de treball. Circuleu pel centre dels camins. Evitar o extremar la precaució en visitar zones sense aigua potable i amb sanejament deficient, en les quals pugui haver-hi més proliferació d’insectes i, per tant, un major risc que us piquin.

- Estar atent a la possible aparició de símptomes. En el cas que aquests persis­teixin i/o empitjorin, acudiu al metge.

- Extremar la higiene personal. Renteu-vos les mans amb major freqüència.

- Aplicar repel·lents a la pell. Els repel·lents d’ús corporal són compostos químics, natu­rals o sintètics que, aplicats sobre la pell exposada, protegeixen de les picades d’artròpodes, però no els maten. Aquests productes només actuen quan aquests vectors es troben a poca distància de la pell. L’eficàcia del repel·lent depèn de la seva concentració i de la freqüència i uni­formitat de l’aplicació. En el cas d’utilitzar fotoprotector de la pell, apliqueu aquest primer, deixeu que s’absorbeixi, i després apliqueu el repel·lent.

 

Aquest material ja es pot consultar i descarregar al web umivaleactiva.es/ca, a l'apartat gestió de la prevenció de riscos laborals.

 

23/04/2024


També us pot interessar