Si una treballadora o treballador mutualista pateix un accident de treball ha d'anar al centre Umivale Activa més proper.

Com a empresa has d'emplenar la sol·licitud d'assistència sanitària i lliurar-ho al pacient perquè es dirigeixi al centre assistencial més pròxim.

Si es tracta d'una urgència vital, el treballador podrà anar a l'hospital o telefonar al 112.

Després de ser atès, si la lesió no impedeix desenvolupar el seu treball habitual, Umivale Activa emetrà un comunicat d'assistència sense baixa.

Si la lesió impedeix treballar, emetrem el comunicat de baixa mèdica.

Posem a la teva disposició un cartell informatiu del centre assistencial per a informar als teus treballadors de què fer en cas d'accident en el teu centre de treball.

El comunicat mèdic de baixa i el d'alta l'emet el servei mèdic d'Umivale Activa.

Accident sense baixa: Has de presentar una relació mensual dels accidents sense baixa mèdica a través del Sistema Delt@/CoNTA (Catalunya) en els 5 primers dies hàbils del mes següent als accidents

  • Accident amb baixa: Has de notificar l'accident de treball a través de les aplicacions Delt@/CoNTA (Catalunya), els 5 dies hàbils següents a comptar des de la data de la baixa mèdica. El termini de transmissió tant del comunicat de baixa com la posterior alta mèdica pel sistema RED és de 3 dies hàbils comptant a partir de la recepció del comunicat presentat pel treballador. La no transmissió del comunicat en aquest termini pot comportar sanció. El comunicat mèdic de baixa ha d'anar precedit d'un reconeixement mèdic per a determinar l'abast. 

    Umivale Activa citarà al treballador amb una antelació màxima de 4 dies hàbils. Si no acudeix suspendrà cautelarment la prestació donant un termini de 10 dies perquè justifiqui la seva no assistència: Si justifica en termini, es reactiva la prestació. Si no justifica, s'extingeix  la prestació amb efectes des del dia en que queda suspesa. 

Has tingut un accident de treball?