Si has patit un accident de treball, ves al centre d'Umivale Activa més pròxim. En cas d'urgència vital, acudeix al centre de salut o hospital públic més pròxim o telefona al 112.
 
Si la lesió no t'impedeix desenvolupar el teu treball, emetrem un comunicat d'assistència sense baixa.
 
Si la lesió t'impedeix desenvolupar la teva activitat, i també precises assistència sanitària, t'emetrem el comunicat de baixa mèdica. Prèvia sol·licitud del pagament directe, rebràs la prestació per incapacitat temporal. El comunicat de baixa mèdica anirà precedit d'un reconeixement mèdic per a determinar l'abast de la teva incapacitat temporal. Umivale Activa et citarà amb una antelació màxima de 4 dies.
 
Si no acudeixes es suspendrà cautelarment la teva prestació econòmica, donant un termini de 10 dies perquè justifiquis la teva no assistència. Si la justifiques en termini es reactivarà la teva prestació. Si no la justifiques, s'extingirà amb efectes a comptar des del dia en que queda suspesa.

En cas de…

  1. Accidents sense baixa: Has de presentar tu mateix, o el gestor amb el qual treballes, la relació mensual d'accidents sense baixa mèdica al sistema Delt@ dins dels 5 primers dies hàbils del mes següent

  2. Accidents amb baixa: Has de notificar tu mateix, o el gestor amb el qual treballes, el comunicat d'accident de treball en el sistema Delt@ dins dels 5 dies hàbils següents a comptar des de la data de la baixa mèdica  

  3. Accidents greus, molt greus i morts que ocorrin en el centre de treball o en desplaçament en jornada de treball :

    • És necessari que es comuniqui l'accident a l'autoritat laboral de la província on s'ha produït l'accident en 24h, a través del Delt@ a l'apartat Comunicacions urgents (sense necessitat del Certificat 2CA)

    • Comunica-ho a Umivale Activa

    • A part de la comunicació urgent, és necessari emplenar el comunicat d'accident amb baixa a través del sistema Delt@ 

Per a qualsevol consulta, contacta amb el nostre Servei d'Atenció al Client al 900 365 012 o enviant un correu electrònic a atencionalcliente@umivaleactiva.es