A Umivale Activa, tenim un compromís continu amb l'excel·lència, basada en l'orientació al client, la gestió per processos, la innovació i el nostre compromís social i ètic.

Gestió de Qualitat: El camí a l'Excel·lència

El Sistema de Gestió de Qualitat triat per Umivale Activa i amb el qual venim desenvolupant la nostra tasca des de fa ja 20 anys, està basat en el nostre Model d'Excel·lència.

El nostre Sistema de Gestió de Qualitat està certificat amb el Segell d'Excel·lència Europeu EFQM 700 (el nivell més alt que es pot certificar una empresa) d'excel·lència, innovació i sostenibilitat d'acord amb l'avaluació realitzada pel Club d'Excel·lència en la Gestió (CEG), seguint els criteris del nou Model EFQM 2020 d'Excel·lència.

L'aposta que vam fer l'any 2010 per homologar el nostre Model de Gestió basat en la Qualitat Total,al Model Europeu de Qualitat i Excel·lència Europeu conegut com EFQM, ha exigit a Umivale Activa un examen profund i complet del nostre Sistema de Gestió de Qualitat, desgranant cada un dels nostres processosde treball, valorant l'aportació de valor generat per als nostres clients i proposant plans de millora continus.

L'any 2014 renovem la certificació, aconseguint a més, la màxima puntuació reconeguda pel CEG en aquest moment, EFQM + 500, gràcies a l'esforç i compromís realitzat per tot l'equip humà d'Umivale Activa per continuar millorant en la recerca de l'excel·lència. A laúltima avaluació realitzada (novembre 2021), Umivale Activa ha obtingut una puntuació superior a 700 punts, per la qual cosa el Club d’Excel·lència en Gestió, com a representant de l'EFQM a Espanya, ens ha concedit el Segell d'Excel·lència Europeu EFQM 700, sent la primera empresa en tot l'Estat que ha aconseguit aquest reconeixement.

A més el CEG ens ha atorgat el distintiu d'Ambaixadors per a l'Excel·lència Europea des de l'any2018, confirmant aquest èxit en totes les edicions celebrades.

Umivale Activa va començar  l'any 1999 introduint el Sistema de Qualitat Total en la culturaorganitzativa i en el model de gestió. Entre els anys 2001 i 2004 es van implantar i van certificar els sistemes ISO 9001 i ISO 14001 per tots elsnostres centres i serveis. L'any 2006 es va actualitzar i es va implantar en tota l'organització el Model d'Excel·lència (MEX). L'any 2007 es va decidiravançar cap a l'homologació del MEX implantat, optant a la certificació EFQM. Amb l'ajuda qualificada d'empreses consultores, realitzem dues autoavaluacionsseguint els criteris del model EFQM, obtenint el Segell EFQM 400+, per a tots els nostres centres i serveis. Al 2012 es va aconseguir el Segell EFQM 500+ renovat l'any 2014, 2016 i 2018 i al 2021 hem obtingut el Segell EFQM 700, màxim guardó a certificar.

Elaborem anualment un informe de Govern Corporatiu i un altre de sostenibilitat, comptem amb un Codi Ètic, un Pla de Prevenció de Riscos Normatius i un Pla Director de Seguretat de la Informació que ens permet prevenir i minimitzar els riscos de les nostres activitats.

EFQM 700

El model EFQM és un marc de gestió reconegut a nivell mundial que ajuda les organitzacions ademostrar el seu avanç, abastant els aspectes clau d'una organització, avaluant l'eficàcia i eficiència de tots els serveis respecte els seus grups d'interès en l'increment de l'excel·lència de les organitzacions, reforçant la qualitaten tots els aspectes de les seves activitats i estimulant  també  el desenvolupament de la millora contínua dels seus processos.

Umivale Activa ha obtingut el Segell d'Excel·lència Europea EFQM 700. El distintiu és el màximnivell de reconeixement que concedeix el Club d’Excel·lència en Gestió com a únic representant oficial a Espanya de la Fundació Europea pera la Gestió de la Qualitat (EFQM) i ens hem convertit en la primera organització espanyola que ha aconseguit  el distintiu després del canvi de requisits del model d'EFQM en 2020.

Entre els punts forts que han estat determinants per a la consecució del Segell, els auditors hanposat en valor el sistema de Gestió per Processos desenvolupats des de 2000 a Umivale Activa com un clar i viu pilar de la seva gestió, dotant els seus treballadors i treballadores de sistemàtiques efectives per a la consecuciódels seus objectius estratègics. També l'acostament cada vegada major de la mútua als seus grups d'interès i l'aliança de mútues Suma intermutual on Umivale Activa té un paper determinant en la capacitat de posicionament en el sector, mitjançant un augment de laxarxa assistencial, forts estalvis i millora dels seus processos.

Apostem per l'excel·lència en el servei, com a element diferenciador que en fa la fortalesa amb la qual hem aconseguit resultats molt positius durant  d'aquests anys i per a continuar construint un projecte estable en el futur.

La filosofia del nostre Sistema de Gestió basat en el Model de Qualitat Total, exigeix treballar tots els dies per a complir la nostra missió, tenint present sempre els nostres mutualistes com a centre de tots els processos i satisfent alhora, la resta de grups d'interès (els/les treballadors/es d’Umivale Activa, els proveïdors, la societat i els interessos econòmics de tots els mutualistes com a associaciód'empresaris que és la Mútua).

Aquest model ajuda totes les persones que formen part d’Umivale Activa a prendre decisions en el seu treball diari. Això al seu torn, té com a resultat oferir una gestió àgil però sempre basada en la cerca del'excel·lència en el servei.

A més, el nostre model de gestió de qualitat requereix un adequat lideratge sobre les persones,definint polítiques i estratègies, gestionant aliances i recursos, exposant  uns processos específics de gestió i a conseqüència de tot això, generar resultats eficaços i eficients ambcadascun dels nostres grups d'interès.

D'aquesta manera, Umivale Activa es gestiona per un conjunt de processos interrelacionats que abasten tots els serveis i activitats de la Mútua, on cada procés té unresponsable definit esforçant-se per donar el millor servei, amb la millor qualitat i adaptant-se a les necessitatsde cadascun dels nostres clients.

Aquest model inspira de manera transversal l'actuació de tots/es els/les treballadors/es d’Umivale Activa, si bé la supervisió del procés global de qualitat, està coordinada pel nostre Servei d'Organitzaciói Qualitat.

L'aplicació continuada del nostre Model de Gestió durant anys ha estat reconeguda en tots els camps relacionats amb la nostra misió. Això s'ha plasmat en certificacions, premis, adhesions i distincions que a continuació detallem:

 

Sello Bequal Plus

Distingeix a les empreses socialment responsables i amb compromís en la inclusió de les persones amb discapacitat.

El segell Bequal Plus, que atorga la Fundació Bequal a les empreses i institucions que implementen polítiques a favor de la inclusió de les persones amb discapacitat , ens identifica com una empresa que compta amb les persones amb discapacitat com a Grup d'Interès de manera transversal en tota l'organització i ha aconseguit integrar polítiques sobre la discapacitat en totes les àrees de la nostra organització.

Umivale Activa disposa d'una estratègia implantada d'inclusió i gestió de la discapacitat i recull específicament la igualtat d'oportunitats en els seus documents fonamentals. Els procediments de Recursos Humans, tant de selecció, contractació, promoció, formació, adaptació de llocs com de participació, així com d'Atenció al Client tenen en compte expressament a les persones amb discapacitat, afavorint la seva integració i la igualtat d'oportunitats.

El certificat Bequal és una fórmula d'avaluació per un tercer, que determina el grau de compromís en matèria de Responsabilitat Empresarial amb la discapacitat en àrees essencials com són l'estratègia i lideratge, el compromís de l'alta direcció cap a les persones amb discapacitat, la gestió dels recursos humans, el compliment de la normativa i les polítiques inclusives i d'igualtat d'oportunitats en tots els procediments de selecció, accés a l'ocupació, promoció professional i formació.

Ser reconegut pel Segell Bequal demostra estar compromès amb l'Agenda 2030 i contribueix al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), específicament i amb major rellevància en els objectius ODS 8 “treball decent i creixement econòmic” i ODS 10 “reducció de les desigualtats”.

X Edició dels Premis Madrid Excel·lent a la Confiança dels Clients(*).

Premi que reconeix a les millors empreses de la Comunitat de Madrid per l'excel·lència en la seva gestió i la confiança dipositada pels seus clients.

Aquest premi ens reconeix com una organització que orienta la gestió cap els mutualistes aconseguint així la seva confiança i satisfacció fomentant serveis de qualitat.

(*) Les organitzacions que es presenten a aquest premi passen per un rigurós procés tècnic i per una evaluació externa d'experts en gestió empresarial.

Verificació AENOR d'informe anual de Govern Corporatiu i Sostenibilitat

El nostre informe anual de Govern Corporatiu i Sostenibilitat és verificat per AENOR de manera anual des de l'any 2011, acreditant que el nostre informe de sostenibilitat està confeccions en base als principis generals de l'última guia d'estàndards GRI del Global Reporting Initiative (GRI).

aenor

Segell Fent Empresa. Iguals en Oportunitats

Distintiu que reconeix a les empreses actives en polítiques d'Igualtat. Aquest premi atorgat per la Generalitat Valenciana reconeix el valor del Pla d'Igualtat desenvolupat per Umivale Activa.

Distintiu Gijón Igualdad: empreses i entitats de Gijón compromeses amb la igualtat

Aquest distintiu visibilitza a les empreses i entitats de Gijón que estan treballant la igualtat dins de la gestió interna, elaborant plans d'igualtat o desenvolupant, en el marc de la seva cultura organitzacional, polítiques i mesures per aconseguir l'excel·lència, amb l'obtenció del distintiu "Igualtat en l'Empresa" o la "Marca Asturiana d'Excel·lència en Igualtat"

Charter per la diversitat

Des d'abril de 2017, ens adherim al Chárter per la diversitat i ens comprometem a respectar els principis fonamentals d'igualtat, respecte al dret de la inclusió de totes les persones, fomentant programes de no discriminació i implementat polítiques per a afavorir un entorn laboral lliure de prejudicis en matèria d'ocupació, formació i promoció.

Declaració de Luxemburg

Al gener de 2023, ens adherim a la Declaració de Luxemburg ratificant el compromís de la mútua amb la promoció de la salut en el treball.

Certificat d'eficiència preventiva.

Auditoria favorable del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals.

Xarxa d'empreses Sana+Ment responsables

Membre xarxa d'empreses Sana+Ment responsables. Que aposten i promouen el valor de la salut i el benestar psicològic dins de les seves polítiques de gestió empresarial.

Premi SESST

Premi de la Societat Espanyola de Salut i Seguretat en el Treball (SESST) per la campanya audiovisual “Escola d'Esquena”.

II Congrés Prevencionar

1r Premi II Congrés Prevencionar, vídeo síndrome del túnel carpià

Premis Prevencionar España 2020

Premi Prevencionar Espanya 2020, dins de la categoria Seguretat Viària pel projecte "Seguretat viària per a treballadors motoristes"

Premis Foment del Treball Nacional

Finalistes dels guardons de Foment del Treball Nacional per la campanya Ergonomia i posició correcta al volant”