• |
  • |

La cotització a temps parcial s'equipara al temps complet en algunes prestacions

becario

Equiparació de la jornada a temps parcial amb la jornada a temps complet per accedir a determinades prestacions. 

Recollit en el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, publicat en el BOE el 17 de març de 2023 i entrada en vigor l'1 d'octubre de 2023: Article 247 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

 

Objectiu

Equiparació del treball a temps parcial amb el treball a temps complet als efectes del còmput dels períodes cotitzats per al reconeixement de les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor.

 

Contenido a destacar

 

Art. 247 TRLGSS. Amb la modificació de l'article esmentat, els treballadors contractats a temps parcial i als efectes d'acreditar els períodes de cotització necessaris per causar dret a les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal i naixement i cura de menor, es tindran en compte els diferents períodes durant els quals el treballador hagi estat en alta amb un contracte a temps parcial, sigui quina sigui la durada de la jornada realitzada en cadascun. Aquests períodes s'equiparen a un contracte a temps complet. És a dir, es computen els mateixos dies que els treballadors a temps complet.

 

D'aquesta manera, a partir de l'1 d'octubre del 2023, la cotització a temps parcial computarà com un dia complet a la Seguretat Social a efectes del càlcul de les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal i naixement i cura de menor.

 

Per això, amb la modificació dels períodes de cotització per causar dret a les prestacions abans esmentades, s'eliminen les regles previstes en article modificat on es tenien en compte els períodes que el treballador havia estat d'alta amb un contracte a temps parcial tenint en compte compte el coeficient de parcialitat.

 

Amb aquesta modificació es pretén millorar els drets de les persones treballadores que desenvolupen la seva jornada de treball a temps parcial. D'aquesta manera i per al supòsit de la prestació per incapacitat temporal per contingència comuna en què s'ha d'acreditar un període mínim de cotització (180 dies dins dels 5 anys immediatament anteriors al fet causant de conformitat amb l'article 172a TRLGSS), amb aquesta novetat normativa la persona treballadora amb jornada parcial, podrà accedir abans a la prestació esmentada ja que el còmput per causar dret a la prestació es comptabilitzarà com un dia sencer.

 

 

Descarrega l'informe aquí

 

La present publicació conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni assessorament jurídic. Tots els drets reservats. Es prohibeix la explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total i parcial, sense autorització escrita d’umivale Activa.

17/09/2023


También te puede interesar