• |
 • |

Mecanisme RED de Flexibilitat y Estabilització de l'Ocupació

adult-african-descent-american-1345085

Reial Decret 608/2023, d'11 de juliol, pel qual es desenvolupa el Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació (BOE).

Publicat al BOE 12 de juliol i amb entrada en vigor 13 de juliol.

 

 Objectiu

Es desenvolupa el que disposa l' article 47 bis[1] del text refós de la Llei de l' Estatut dels Treballadors, dotant el Mecanisme RED d' un règim jurídic complet, pel que fa als seus diversos elements:

 

 1. El procediment perquè les empreses puguin aplicar les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes.
 2.  Les competències sobre la seva gestió.
 3. La governança del mecanisme i les seves garanties –protecció de les persones treballadores.
 4.  Beneficis en la cotització a la Seguretat Social.
 5. Accions formatives, compromís de manteniment de l' ocupació, límits en matèria d' hores extraordinàries, contractacions i externalitzacions

 

Així mateix, s'inclouen normes en matèria de Seguretat Social i en desenvolupament dels previst en la disposició addicional quaranta del text refós de la Llei General de Seguretat Social[2], aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, relativa de manera específica a mesures de protecció social de les persones treballadores afectades per l'aplicació del Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, regulat a l'article 47 bis del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (TRET).

 

Contingut a destacar

 

El Mecanisme RED podrà ser activat en les modalitats cíclica i sectorial, en els supòsits descrits a l' article 47.bis.1 del TRET. L' activació del mateix es realitzarà mitjançant acord del Consell de Ministres i prèvia informació a les organitzacions sindicals més representatives. Aquest acord s'haurà de publicar al BOE (art.2).

 

Una vegada activat el Mecanisme RED, les empreses podran sol·licitar voluntàriament a l'autoritat laboral competent la reducció de la jornada o la suspensió dels contractes de treball, aquesta suspensió podrà activar-se quan afecti dies complets, continuats o alterns, durant almenys una jornada ordinària de treball (art.3).

 

S'entendrà per reducció de jornada la disminució temporal de l'activitat laboral, que podrà computar-se sobre la base de la jornada diària, setmanal, mensual o anual. La reducció de la jornada de treball diària podrà comportar el cessament d'activitat durant un màxim d'hores al dia; mentre que la reducció de la jornada setmanal, mensual o anual podrà suposar el cessament d'activitat durant unes hores al dia o durant jornades completes, dins del límit percentual màxim, setmanal, mensual o anual, fixat (art. 3).

 

Es crea una comissió tripartida del Mecanisme RED sectorial (art.4) que estarà adscrita al Ministeri de Treball i Economia Social. La seva finalitat és servir d'instrument participatiu i de seguiment del Mecanisme RED sectorial.

 

Pel que fa al procediment (art. 5 i ss.): 

 

 1. Una vegada que s'hagi acordat pel Consell de Ministres l'activació del Mecanisme i l'empresa ho hagi sol·licitat, la direcció de l'empresa haurà de comunicar de manera fefaent a les persones treballadores o als seus representants la seva intenció d'iniciar el procediment i per a això es durà a terme un període de consultes que no podrà tenir una durada de més de 15 dies per a empreses de més de 50 persones treballadores i de 7 dies per a empreses de menys de 50 persones treballadores.

 

 1. Per dur a terme el període de consultes es constituirà una comissió negociadora en el centre o centres de treball afectats, integrada per la representació de l'empresa i per una comissió representativa de les persones treballadores. El termini màxim per a la constitució de la comissió representativa de les persones treballadores serà de cinc dies des de la data de la comunicació. La comunicació formal d' obertura del període de consultes haurà d' incloure una documentació concreta la qual es troba regulada a l' article 6.3 del text normatiu.

 

3. La sol·licitud d'autorització per aplicar mesures de reducció de jornada o suspensió de contracte en l'àmbit del Mecanisme RED activat serà presentada per l'empresa a través de la seu electrònica de cada autoritat laboral competent i utilitzant els formularis previstos específicament per a això.

Durant el període de consultes les parts hauran de negociar de bona fe, no obstant això, l'empresa i la representació de les persones treballadores podran acordar en qualsevol moment la substitució del període de consultes per un procediment de mediació o arbitratge que sigui d' aplicació en l' àmbit de l'empresa.

 

En relació a la instrucció del procediment (art.9):

 

 1. S'hauran de complir els requisits establerts en l'acord del Consell de Ministres, en cas de no complir-los es requerirà la persona interessada perquè en un termini de 10 dies esvaeixi les deficiències.

 

 1. Una vegada rebuda la sol·licitud prevista l'autoritat laboral en donarà trasllat immediat, juntament amb la documentació que obri en el seu poder, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social per a la confecció de l'informe on consti si s'ha seguit el procediment establert, així mateix, l'autoritat laboral podrà sol·licitar quants altres informes jutgi necessaris.

 

 1. L'autoritat laboral podrà realitzar durant el període de consultes, a petició de qualsevol de les parts o per pròpia iniciativa, actuacions d'assistència o de mediació a la comissió negociadora.

 

 1. L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social versarà sobre els extrems de la comunicació empresarial i la concurrència en l'empresa de la situació prevista en l'acord d'activació.

 

 

Finalització del procediment amb acord (art. 11 i ss.):

 

1. En el termini de quinze dies naturals des de la finalització del període de consultes, si aquest conclou amb acord, l'empresa el remetrà íntegrament a l'autoritat laboral. L' acord i les actes aportades a l' autoritat laboral hauran d' estar signades per totes les persones integrants de la comissió negociadora. L' acord haurà d' incorporar com a mínim el contingut regulat a l' article 11.2 del text normatiu.

 

2. Quan el període de consultes conclogui amb acord entre les parts, l'autoritat laboral procedirà a dictar resolució en el termini de set dies naturals des de la comunicació regulada a l'article anterior, autoritzant l'aplicació del Mecanisme RED en els termes fixats en l'acord.

 

3. Es preveu la possibilitat de sol·licitar una pròrroga de la mesura la qual haurà de ser tractada en un nou període de consultes.

 

Finalització del procediment sense acord (art. 14 i ss.):

 

 1. En el termini de quinze dies naturals des de la finalització del període de consultes, si aquest conclou sense acord, l'empresa comunicarà a l'autoritat laboral i als representants legals de les persones treballadores la seva decisió final sobre l' aplicació del Mecanisme RED, adjuntant les actes que permetin acreditar la celebració de les reunions mantingudes durant el període de consultes i el seu contingut.

 

 1. Quan el període de consultes conclogui sense acord, l'autoritat laboral dictarà resolució estimant o desestimant la sol·licitud empresarial. El termini per dictar la resolució serà de set dies naturals a partir de la comunicació per part de l' empresa de la seva decisió final.

 

Garanties del Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació (art. 18 i ss.).

 

 1. En relació a la protecció de les persones treballadores, es beneficiaran, prèvia sol·licitud col·lectiva, de les mesures en matèria de protecció social previstes en la disposició addicional quaranta-una del

text refós de la Llei General de la Seguretat Social i tindran la consideració de col·lectiu prioritari per a l'accés a les iniciatives de formació del sistema de formació professional per a l' ocupació en l' àmbit laboral. L' abonament de la prestació es realitzarà, amb càrrec a les disposicions d' actius financers del Fons RED de Flexibilitat i Estabilització de l' Ocupació, F.C.P.J., d' acord amb les normes establertes per al pagament de les prestacions per desocupació.

 

 1. Quant als beneficis en la cotització a la Seguretat Social, les empreses es beneficiaran de les exempcions en la cotització a la Seguretat Social que s'indiquen en la disposició addicional quaranta-quarta del text refós de la Llei General de la Seguretat Social[3]

 

Les exempcions en la cotització estaran condicionades al manteniment de l' ocupació de les persones treballadores afectades per les mesures de reducció de jornada o de suspensió de contractes durant els sis mesos següents a la finalització del període de vigència del Mecanisme RED autoritzat.

 

 1. Durant les reduccions de jornada de treball o suspensions de contractes de treball a què es refereix aquest reglament, les empreses desenvoluparan accions formatives per a cadascuna de les persones afectades, que tindran com a objectiu la millora de les seves competències professionals i la seva ocupabilitat.

 

 1. Durant l'aplicació efectiva del Mecanisme RED no es podran realitzar hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l'activitat, ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes.

 

 

El Fons RED de Flexibilitat i Estabilització de l' Ocupació, F.C.P.J es finançarà:

 

  1. De la quantia positiva resultant de minorar de la recaptació líquida obtinguda en la cotització per desocupació.
  2. De la part que no s'utilitzi per finançar accions i mesures de reinserció laboral específiques per al col·lectiu de persones treballadores de cinquanta o més anys que es trobessin en situació legal d' atur.

 

  1. Les aportacions consignades per a aquesta finalitat en els Pressupostos Generals de l'Estat per finançar el cost de les exempcions a les empreses del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.

 

  1. Les aportacions procedents d' instruments de finançament de la Unió Europea orientats al compliment de l' objecte i fins del Fons, sempre que les despeses a finançar siguin considerades elegibles o subvencionables per la normativa reguladora d' aquests instruments.

 

  1. Si s'escau, els rendiments de qualsevol naturalesa que generi el Fons RED de Flexibilitat i Estabilització de l' Ocupació, F.C.P.J.
 

[3] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20230629&tn=1#da-22

 

Descarrega l'informe aquí

 

La present publicació conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni assessorament jurídic. Tots els drets reservats. Es prohibeix la explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total i parcial, sense autorització escrita d’umivale Activa.

13/07/2023