• |
 • |

Nous permisos per a la conciliació

real decreto 5

Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s'adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat; de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors; i d’execució i compliment del Dret de la Unió Europea.

 

Entrada en vigor: L'endemà de la publicació amb excepcions:

- El 29 de juliol de 2023:

 1. Llibre primer (Transposició de directiva de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils).
 2. Títol VII del llibre cinquè referent a mesures de caràcter processal.

Quan s’aprovi el desplegament reglamentari de les regulacions del títol III del llibre tercer referent a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

 

Objectiu

El Reial decret llei prorroga durant 6 mesos i introdueix noves mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna, aprovades pel Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre i convalidades per Resolució de 24 de gener de 2023, del Congrés dels Diputats. Entre altres mesures:

  •  
  • Es mantenen les rebaixes d'IVA del 4% al 0% en els productes de primera necessitat.
  • S'estenen les ajudes al transport públic.
  • S'amplia la suspensió dels desnonaments i els llançaments d'habitatge habitual per a persones i famílies vulnerables.
  • Es crea una línia d'avals adreçada als joves per a la compra del primer habitatge.
  • Es creen diferents permisos laborals modificant així articulat de l'Estatut dels Treballadors (art. 37 entre d'altres).
  • S'aprova el dret a l'oblit oncològic.
  • Es creen una sèrie de mesures per facilitar la recàrrega de vehicles elèctrics.
  • Decau la limitació de la pujada dels preus del lloguer d'habitatge, tot i que fins al 31 de desembre de 2023 només es podrà incrementar un 2%.
  • S'endarrereix l'entrada en vigor de la cotització dels becaris a la Seguretat Social. Passant de l'1 d'octubre del 2023 a l'1 de gener del 2024.

 

Contingut a destacar

Millora del dret a la conciliació de les persones treballadores (art. 127).

 1. Les persones treballadores podran sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la jornada de treball, en l'ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació del seu treball a distància, per fer efectiu el dret a la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquestes adaptacions han de ser raonables i proporcionades en relació amb les necessitats de la persona treballadora i amb les necessitats organitzatives o productives de l’empresa. En cas que tinguin fills o filles, les persones treballadores tenen dret a efectuar aquesta sol·licitud fins que els fills o filles compleixin dotze anys.
 2. Adaptació de la jornada de treball de persones treballadores amb dependents a càrrec (fills majors de 12 anys, cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador, així com altres persones dependents quan, aquestes últimes, convisquin al mateix domicili), i que no es puguin valdre per si mateixes per raons d'edat, accident o malaltia. En cas que l’empresa no permeti a la persona treballadora utilitzar aquest permís haurà de justificar el motiu i proposar una solució alternativa. En la negociació col·lectiva es pot establir, amb respecte al que disposa aquest apartat. En la seva absència, l'empresa, davant la sol·licitud de la persona treballadora, obrirà un procés de negociació amb aquesta, que s'haurà de desenvolupar amb la màxima celeritat i, en tot cas, durant un període màxim de quinze dies, presumint-ne la concessió si no concorre oposició motivada expressa en aquest termini. La persona treballadora té dret a tornar a la situació anterior a l’adaptació una vegada conclòs el període acordat o previst o quan decaiguin les causes que van motivar la sol·licitud. Només es podrà denegar el retorn sol·licitat quan hi hagi raons objectives motivades per fer-ho. En els supòsits de naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment les persones treballadores tenen dret a una hora d'absència de la feina, que poden dividir en dues fraccions, per tenir cura del lactant fins que aquest compleixi nou mesos. La durada del permís s'incrementa proporcionalment en els casos de naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiples. Quan ambdues persones progenitores, adoptants, guardadores o acollidores exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i règim, el període de gaudi es podrà estendre fins que el lactant compleixi dotze mesos, amb reducció proporcional del salari a partir del compliment dels nou mesos.
 3. Es modifica l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors. Pel que fa a la reducció de jornada per a la cura directa d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, s'amplia a cura de cònjuge o parella de fet, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, complint el que ja existeix. Recordar que aquesta reducció de treball diària serà amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la seva durada.
 4. En el cas del permís per mort del cònjuge (2 dies), es tenen en compte les parelles de fet.
 5. S'estableixen diferents permisos per absentar-se del lloc de treball:

I. Amb dret a remuneració:

 • 5 dies (enfront dels 2 de la regulació vigent) per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari. Poden beneficiar-se d'aquest permís les persones que convisquin amb el treballador o treballadora que requereix la cura al mateix domicili i també les parelles de fet en l'àmbit del permís, així com familiars consanguinis de la parella de fet.
 • 4 dies retribuïts per al nou dret a absentar-se de la feina per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents i imprevisibles, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata. Aquest permís es pot distribuir per hores.
 • 15 dies naturals en cas de registre de parella de fet.

II. Sense dret a remuneració:

Es crea un nou permís parental de 8 setmanes per tenir cura de fill o menor acollit per un temps superior a un any. Aquest permís es podrà gaudir fins que el menor faci 8 anys, així mateix aquest permís es podrà gaudir de forma contínua o discontínua i de manera flexible.

Serà constitutiu de discriminació per raó de sexe el tracte desfavorable a dones i homes per exercir els seus drets de conciliació o coresponsabilitat de la vida familiar i laboral.

 

Mesures relacionades amb l'habitatge (art.168)

 1. Es prorroga la suspensió dels desnonaments i els llançaments d'habitatge habitual per a persones i famílies vulnerables fins al 31 de desembre de 2023. S'incrementen els terminis de suspensió dels llançaments en aquestes situacions de vulnerabilitat, d'1 a 2 mesos quan el propietari és persona física, i de 3 a 4 quan és persona jurídica.
 2. S'estableix un increment del màxim anual del 3% del lloguer als contractes vigents des de l'1 de gener del 2024 al 31 de desembre del 2024. Durant el 2024 l'INE haurà de publicar un nou índex per a l'actualització dels preus de lloguer. Això no obstant, per a aquest any 2023 continua la limitació del 2% de l'actualització anual de la renda.

 

Prohibició de l'acomiadament (art.173)

L'argument de l'augment dels costos d'energia no es pot utilitzar com a causa objectiva per a l'acomiadament d'una persona treballadora. En cas d’utilitzar-se, comportarà que l’empresa hagi de procedir al reintegrament dels ajuts percebuts per a la contractació de la persona treballadora. Aquesta mesura es prorroga fins al 31 de desembre del 2023

 

Pròrroga de l'ajornament del pagament de quotes de la Seguretat Social empreses que es trobin a l'Illa de la Palma (art. 175)

Es prorroguen novament l'ajornament del pagament de quotes de la Seguretat Social per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica de l'illa de La Palma, aquests ajornaments podran sol·licitar-se novament en relació amb el pagament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, la meritació dels quals tingui lloc entre els mesos de juny a novembre de 2023, en el cas d'empreses, i entre els mesos de juliol a desembre de 2023, en el cas de treballadors autònoms.

 

Pròrroga de les mesures extraordinàries de la Seguretat Social per als treballadors autònoms afectats per l'erupció volcànica registrada a la zona de Cimera Vella a La Palma (art. 176)

 1. Pel que fa a la prestació de cessament d'activitat per als treballadors autònoms que s'han vist obligats a cessar en l'activitat, com a conseqüència directa de l'erupció volcànica registrada a la zona de Cimera Vella de la Palma. Des de l'1 de juliol de 2023 els treballadors autònoms que percebessin el 30 de juny de 2023 les prestacions per cessament d'activitat seguiran percebent-les, sense que es computin, a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts és a dir sis mesos de prestació de cessament d’activitat. Així mateix, s'haurà de complir el requisit de cotització previst a l'art. 338 TRLGSS. Aquestes prestacions per cessament d'activitat es poden començar a meritar amb efectes d'1 de juliol de 2023 i tenen una durada màxima de sis mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins els primers vint-i-un dies naturals següents a l'entrada en vigor d'aquesta norma. En cas contrari, els efectes queden fixats el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. La durada d'aquestes prestacions no pot excedir el 31 de desembre de 2023.
 2. Pel que fa a la prestació extraordinària per cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques, des de l'1 de juliol de 2023, els treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l'activitat que vinguessin percebent el 30 de juny de 2023 la prestació extraordinària per cessament d'activitat podran accedir a la prestació de naturalesa extraordinària, sempre que es reuneixin els requisits següents:
 • Estar afiliats i en alta al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, el 19 de setembre de 2021.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

 

La quantia de la prestació serà del 70 per 100 de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

Durant el temps que romangui l'activitat suspesa es mantindrà l'alta al règim especial corresponent, i el treballador autònom quedarà exonerat de l'obligació de cotitzar. L'exoneració de l'ingrés de les quotes s'estendrà fins al 31 de desembre del 2023, o fins a l'últim dia del mes en què es reiniciï l'activitat si és anterior.

El període durant el qual el treballador autònom estigui exempt de l'obligació de cotitzar s'entendrà com a cotitzat i les cotitzacions que corresponguin a aquest seran assumides per les entitats amb càrrec als pressupostos de les quals es cobreixi la corresponent prestació.

La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària serà en tot cas l’establida en el moment d’inici d’aquesta prestació.

La durada màxima i la resta de condicions d’aplicació de les deduccions en la cotització a què pugui tenir dret el treballador beneficiari d’aquesta prestació extraordinària per cessament en l‘activitat no es modificarà per percebre aquesta última.

La percepció de la prestació extraordinària serà incompatible amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri amb l'exercici d'una altra activitat per compte propi, amb la percepció de rendiments procedents de la societat i amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social, llevat d'aquella que el beneficiari vingués percebent perquè és compatible amb l'exercici de l'activitat que desenvolupava.

 

A partir de l'1 de gener de 2024 es revisaran totes les resolucions provisionals adoptades.

  • Amb aquesta finalitat, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina hauran de sol·licitar de l'administració tributària corresponent les dades tributàries relatives als dos primers trimestres de 2019 i 2023. Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina no poguessin tenir accés a les dades obrants a les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d'aportar a la mútua col·laboradora o a l'Institut Social de la Marina en els deu dies següents a el seu requeriment:

a) Còpia del model 390 de declaració resum anual IVA de l'any 2019 i les liquidacions trimestrals (models 303), així com les liquidacions del primer i segon trimestre de l'any 2023 (models 303).

b) Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació del primer i segon trimestre a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) dels anys 2019 i 2023. Declaració de la renda de les persones físiques o certificat d'empreses on constin les retribucions percebudes per compte aliè.

c) Els treballadors autònoms que tributin a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) han d'aportar la documentació necessària per acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.

 

Pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació vinculats a la situació de força major temporal en el supòsit d'empreses i persones treballadores de les illes Canàries afectades per l'erupció volcànica registrada a la zona de Cimera Vella (art. 178)

Són aplicables fins al 31 de desembre de 2023 els expedients de regulació temporal d'ocupació.

 

Dret a l'oblit oncològic (art. 209)

S'estableix la nul·litat de les clàusules, condicions o pactes que excloguin una persona en la contractació d'una assegurança de salut per haver patit una patologia oncològica. A més, es prohibeix fer diferenciacions per haver patit una patologia oncològica, un cop transcorreguts, en tots dos casos, cinc anys des de la finalització del tractament radical sense recaiguda posterior. En el cas de la contractació d'una assegurança de vida tampoc no hi haurà obligació de declarar si s'ha patit càncer una vegada complert el termini esmentat (5 anys), ni es podran prendre en consideració els antecedents oncològics esmentats.

 

Mesures de caràcter social i econòmic (art. 211).

 • Pel que fa a la cotització dels becaris a la Seguretat Social, es realitzen una sèrie de modificacions puntuals en la possibilitat de subscriure un conveni especial per poder computar períodes de pràctiques realitzades amb anterioritat a la seva entrada en vigor, ampliant el termini del conveni de dos a cinc anys, a fi d'afavorir i donar seguretat jurídica.

Es demora l'entrada en vigor de la inclusió al sistema de la Seguretat Social dels alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació, la nova entrada en vigor es fixa per a l'1 de gener de 2024 (art .212).

 

Mesures de caràcter processal (art. 223, 224 i 225)

Es modifica la Llei d'Enjudiciament Criminal en relació amb la regulació de la baixa per naixement i cura de menor com a causa de suspensió del curs de les interlocutòries i no només de les vistes o altres assenyalaments.

Pel que fa a l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, es millora el mecanisme del plet testimoni per aconseguir una major eficiència en la gestió del fenomen de la litigiositat en massa.

En la tramitació dels recursos de cassació per a la unificació de doctrina en l'ordre social, s'introdueixen algunes modificacions com l'eliminació del recurs contra la interlocutòria d'inadmissió per manca d'esmena de defectes quan la part ja ha estat advertida i requerida per a esmena. deixant passar el termini.

03/07/2023