• |
 • |

Reial Decret llei 2/2023 cotització a la Seguretat Social d'alumnes en pràctiques formatives

becario

Reial Decret-llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions.

Publicació BOE: 17 de març de 2023.

Entrada en vigor: 1 d'abril de 2023, exceptuant alguns preceptes, entre els quals:

  • Disposició addicional quinquagèsima segona LGSS sobre l’ obligació de cotització a la Seguretat Social dels alumnes en pràctiques: entrarà en vigor l’ 1 d’octubre de 2023.

 

Objectiu: Aquesta llei regula una sèrie de mesures per reformar el sistema públic de pensions. Els canvis impliquen millores en les pensions que es financen mitjançant diversos recàrrecs addicionals en les cotitzacions empresarials.

També existeixen novetats en altres matèries, d’entre elles l’obligació de donar d’alta a la Seguretat Social els alumnes en pràctiques. Aquesta nota informativa en detalla la regulació.

 

Contingut a destacar

Àmbit d’aplicació i enquadrament:

Les persones que realitzin pràctiques formatives a empreses, institucions o entitats incloses a programes de formació i la realització de pràctiques acadèmiques externes a l’empara de la respectiva regulació legal i reglamentària, hauran de cotitzar a la Seguretat Social. Concretament inclou:

 • Les realitzades per alumnes universitaris, tan les que van dirigides a obtenir  titulacions oficials de grau i màster, doctorat, com les que van dirigides a gaudir d’un títol propi de la universitat, com podria ser un màster de formació permanent, un diploma d’especialització o un diploma d’expert.
 • Les realitzades per alumnes de formació professional, sempre i quan no es prestin en el règim de formació professional intensiva.

Aquests alumnes queden assimilats a treballadors per compte aliè al Règim General o al Règim Especial de treballadors del mar (pels alumnes en formació de bord d’embarcacions).

 

Acció protectora:

L’acció protectora inclou totes les cobertures exceptuant la protecció per desocupació, la cobertura del Fons de Garantia Salarial i per Formació Professional.  En el supòsit de les pràctiques no remunerades s’exclourà també la protecció per la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes

Les prestacions econòmiques per naixement i cura de menor, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, s’abonaran per part de l’entitat gestora o, si s’escau, per la MCSS, mitjançant pagament directe.

Les prestacions que corresponguin per la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes o professionals  s’abonaran arribat el cas, mitjançant pagament delegat.

 

Obligacions en matèria de Seguretat Social:

Entitat responsable del compliment de les obligacions:

 

 • Pràctiques remunerades: serà l’entitat o l’organisme que financi el programa de formació i  realitzi la contraprestació econòmica.

Les altes i baixes s’efectuaran segons normativa general.

 

 • Pràctiques NO remunerades: serà l’empresa, institució o entitat on  es desenvolupin les pràctiques, llevat  que el conveni subscrit disposi que la responsabilitat recau al centre de formació. Qui assumeixi la condició d’empresari haurà de comunicar els dies efectius de pràctiques.

 

 • Per ambdós supòsits, qui assumeixi la condició d’empresari, serà el responsable de l’alta i de la cotització i sol·licitarà  a la TGSS un Codi de Compte de Cotització especial per aquests alumnes en pràctiques.
 • El termini per tal de  comunicar a la TGSS les altes i baixes serà de 10 dies  naturals des de l’ inici i finalització de les pràctiques.

Cotització a la Seguretat Social:

 • S’exclou l’obligació de cotitzar pel MEI.
 • Per les quotes per Contingències Comunes se’ls aplica una reducció del 95% i del 97% entre el 01/10/2023 i el  31/12/2023.

 

 • Cotització per pràctiques remunerades: s’aplicaran les regles de cotització corresponents als contractes formatius d’alternança. S’utilitzarà la base mínima del grup de cotització 7.

 

 • Cotització per pràctiques No remunerades: la quota empresarial per contingències comunes i per contingències professionals serà la que s’estableixi  a la  Llei General de Pressupostos de l’Estat.
  • Es cotitzarà per dia de pràctica realitzat. La liquidació per part de l’empresa es realitzarà trimestralment. Si durant el període liquidable no s’hagués realitzat cap dia de pràctiques, l’entitat responsable haurà d’informar expressament la TGSS d’aquesta circumstància.
  • Quant a prestacions, es tindrà en compte la base mínima del grup de cotització 8. També en funció de  les prestacions, cada dia de pràctiques formatives  no remunerades serà  considerat com a 1,61 dies cotitzats, però que no es podrà sobrepassar el número de dies del mes corresponent. Les fraccions de dia que resultessin del coeficient anterior es computaran com a un dia complet.

Disposició Transitòria Segona: Entre el dia 1 d’octubre i el 31 de desembre de 2023 la cotització de les Pràctiques No remunerades consistirà en una quota empresarial per cada dia d’alta de 2,36 euros per contingències comunes i de 0,29 euros per contingències professionals. La quota màxima mensual serà de 53,59 euros per contingències comunes, i de 6,51 per contingències professionals.

 

Descarrega l'informe aqui

La present publicació conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni asessorament jurídic. Tots els drets reservats. Es  prohíbeix  l’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i  transformació, total i parcial, sense autorizació escrita per part  d’ umivale Activa.

> Volver a la Newsletter

24/03/2023


También te puede interesar