Resum normativa Comissió de Prestacions Especials

Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Article 90. La Comissió de Prestacions Especials.

1. La Comissió de Prestacions Especials serà competent per a la concessió dels beneficis derivats de la Reserva d'Assistència Social que tingui establerts la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a favor dels treballadors protegits o adherits i els seus drethavents que hagin sofert un accident de treball o una malaltia professional i es trobin especialment estat o situació de necessitat. Els beneficis seran potestatius i independents dels compresos en l'acció protectora de la Seguretat Social.

2. La Comissió estarà integrada pel nombre de membres que s'estableixi reglamentàriament, els quals estaran distribuïts, per parts iguals, entre els representants dels treballadors de les empreses associades i els representants d'empresaris associats, sent aquests últims designats per la Junta Directiva; així mateix tindran representació els treballadors adherits. El President serà designat per la Comissió entre els seus membres.

Reial decret 1993/1995, de 7 desembre, que aprova el Reglament sobre col·laboració de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals en la gestió de la Seguretat Social.

Article 32. Enumeració Òrgans de Govern i de Participació.

1. Els òrgans col·legiats de govern de les Mútues seran la Junta General i la Junta Directiva.

2. Les Mútues nomenaran un Director Gerent, la designació del qual, pel seu caràcter professional, haurà de recaure en persona que no tingui la condició d'associat.

3. La participació institucional en el control i seguiment de la gestió de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, s'efectuarà per la Comissió de Control i Seguiment prevista en l'article 37.

4. Així mateix, la participació dels treballadors protegits per la Mútua en la dispensa de les prestacions i beneficis d'assistència social que atorgui la mateixa, es realitzarà a través de la Comissió de Prestacions Especials que es regula en l'article 67.

Article 67. Comissió de Prestacions Especials.

1. La Comissió de prestacions especials a què es refereix l'article 32.4 tindrà al seu càrrec la concessió dels beneficis de l'assistència social que hagin de ser satisfets per la mútua, amb càrrec als crèdits pressupostaris de cada exercici.

L'assistència social consistirà en la concessió dels serveis i auxilis econòmics que, en atenció a estats i situacions concretes de necessitat, es considerin precisos.

Les prestacions d'assistència social, de caràcter potestatiu clarament diferenciat de les prestacions reglamentàries, poden concedir-se als treballadors al servei dels empresaris associats i als seus drethavents que, havent sofert un accident de treball o estant afectats per malalties professionals, es trobin en aquests estats o situacions de necessitat.

2. La Comissió de prestacions especials estarà constituïda pel nombre de membres establert en els estatuts, dels quals la meitat correspondrà a representants dels treballadors emprats per les empreses associades i l'altra meitat a representants dels empresaris associats, designats per la Junta directiva. El seu President serà triat per la pròpia Comissió d'entre els seus membres.

La designació dels representants dels treballadors, que haurà de recaure en treballadors de les empreses associades, es farà per les organitzacions sindicals que hagin obtingut el 10 per 100 o més de delegats de personal i membres de comitès d'empresa i dels corresponents òrgans de les Administracions públiques a les províncies en les quals radiquen les empreses associades, en termes proporcionals als resultats obtinguts per aquelles en aquestes províncies.

No podran formar part de la Comissió de Prestacions Especials les empreses o persones que formin part de la Junta Directiva, la Comissió de Control i Seguiment, la Comissió de Prestacions Especials o exerceixin la direcció executiva d'una altra Mútua.

3. La Comissió de prestacions especials es reunirà per a resoldre sense demora els assumptes de la seva competència, amb la periodicitat que s'indiqui en els estatuts de la Mútua.

Reial decret 1993/1995, de 7 desembre, que aprova el Reglament sobre col·laboració de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals en la gestió de la Seguretat Social.

Article 32. Enumeració Òrgans de Govern i de Participació.

1. Els òrgans col·legiats de govern de les Mútues seran la Junta General i la Junta Directiva.

2. Les Mútues nomenaran un Director Gerent, la designació del qual, pel seu caràcter professional, haurà de recaure en persona que no tingui la condició d'associat.

3. La participació institucional en el control i seguiment de la gestió de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, s'efectuarà per la Comissió de Control i Seguiment prevista en l'article 37.

4. Així mateix, la participació dels treballadors protegits per la Mútua en la dispensa de les prestacions i beneficis d'assistència social que atorgui la mateixa, es realitzarà a través de la Comissió de Prestacions Especials que es regula en l'article 67.

Article 67. Comissió de Prestacions Especials.

1. La Comissió de prestacions especials a què es refereix l'article 32.4 tindrà al seu càrrec la concessió dels beneficis de l'assistència social que hagin de ser satisfets per la mútua, amb càrrec als crèdits pressupostaris de cada exercici.

L'assistència social consistirà en la concessió dels serveis i auxilis econòmics que, en atenció a estats i situacions concretes de necessitat, es considerin precisos.

Les prestacions d'assistència social, de caràcter potestatiu clarament diferenciat de les prestacions reglamentàries, poden concedir-se als treballadors al servei dels empresaris associats i als seus drethavents que, havent sofert un accident de treball o estant afectats per malalties professionals, es trobin en aquests estats o situacions de necessitat.

2. La Comissió de prestacions especials estarà constituïda pel nombre de membres establert en els estatuts, dels quals la meitat correspondrà a representants dels treballadors emprats per les empreses associades i l'altra meitat a representants dels empresaris associats, designats per la Junta directiva. El seu President serà triat per la pròpia Comissió d'entre els seus membres.

La designació dels representants dels treballadors, que haurà de recaure en treballadors de les empreses associades, es farà per les organitzacions sindicals que hagin obtingut el 10 per 100 o més de delegats de personal i membres de comitès d'empresa i dels corresponents òrgans de les Administracions públiques a les províncies en les quals radiquen les empreses associades, en termes proporcionals als resultats obtinguts per aquelles en aquestes províncies.

No podran formar part de la Comissió de Prestacions Especials les empreses o persones que formin part de la Junta Directiva, la Comissió de Control i Seguiment, la Comissió de Prestacions Especials o exerceixin la direcció executiva d'una altra Mútua.

3. La Comissió de prestacions especials es reunirà per a resoldre sense demora els assumptes de la seva competència, amb la periodicitat que s'indiqui en els estatuts de la Mútua.