• |
 • |

Novetats en el procediment de notificació de les comunicacions de baixa, confirmació i alta mèdica

autónomo inss

La ràpida evolució dels  sistemes informàtics ha produït canvis constants en la forma de comunicació entre la ciutadania, les empreses i  l’administració. Aquests canvis també han arribat al sistema de gestió de la incapacitat temporal, i per aquest motiu que s’hagin d’introduir novetats legislatives en la tramitació d’aquests processos.

 

D’aquesta manera, des del  proper  1 d’abril de 2023 entren en vigor importants canvis en les obligacions que fins ara tenien les persones treballadores i les empreses en els processos  d’incapacitat temporal.

 

Aquestes modificacions venen regulades per les següents normes:

 

 •  

El Reial Decret 1060/2022, de 27 de desembre, que  modifica el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es  regulen determinats aspectes de la gestió i control dels  processos per incapacitat  temporal durant els  primers tres-cents seixanta -cinc dies de la seva durada.

 

 •  

L’Ordre ISM/2/2023, d’11 de gener , que modifica l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, i que desenvolupa el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, on es regulen determinats  aspectes de la gestió i control dels  processos per incapacitat  temporal durant els  primers tres-cents seixanta -cinc dies de la seva durada.

.

Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

Document  de preguntes freqüents Seguretat Social: FAQ (seg-social.es)

Enllaç de youtube al vídeo informatiu per a empreses amb instruccions per a descarregar el FIE. https://www.youtube.com/watch?v=-ukWV_6cTkI

Enllaç de la web de seguretat social on estan penjats: documents tècnics del FIE, FDI, FRI, manual d'usuari del FIER i manual d' usuari de IT en línia (aquest últim encara sense actualitzar). Seguretat Social: Informació Útil (seg-social.es)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principals novetats

Les novetats més destacables són les següents:

 

 1. Se suprimeix la segona còpia del comunicat mèdic d’incapacitat temporal dirigida a l’empresa. Per tant, s’ elimina l’obligació que la persona treballadora hagi de rebre i  presentar els comunicats mèdics d’incapacitat temporal a l’empresa.

 

 1. Serà l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) el que, per via telemàtica, comunicarà a las empreses les dades  corresponents als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta.

 

 1. Las empreses únicament hauran de trametre a l’ INSS les dades  econòmiques que siguin necessàries a les comunicacions de baixa. S’exclou l’ obligació de les empreses de transmetre’n la informació als comunicats de baixa i alta.

 

D’aquesta manera, al nou comunicat RED s’inclouen dos nous camps de dates per a informar: els que corresponen al lloc de treball i a la descripció de funcions de la persona treballadora. Aquests nous camps són rellevants pel control mèdic dels processos d’incapacitat  temporal dels treballadors/es que hagi de realitzar l’ INSS i les Mútues, atès  que d’aquesta manera podran ajustar la durada dels processos i per tant, la seva reincorporació al treball, en funció de les tasques que realitzin. Es recomana   complimentar el camp telèfon de la persona treballadora  per poder fer el corresponent control de la incapacitat temporal per part de la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

 

 

A continuació, se’n fa tot un detall.

 

 • Modificacions a tenir en compte:

 

¿Com es fa la tramitació del comunicat mèdic?

 

Abans d’aquesta reforma, la normativa determinava que el facultatiu mèdic havia d’ expedir els comunicats  mèdics de baixa, confirmació i alta i havia de donar a la persona  treballadora  dues còpies, una per ella i l’altra còpia  perquè pogués ser lliurada a l’empresa. El treballador/a tenia tres dies per lliurar els comunicats mèdics a l’empresa. En el supòsit d’alta, havia de donar-los  dins de les 24 hores següents.

 

Aquesta burocràcia podia resultar perjudicial per la persona, atès que hem de tenir present que es trobava en una situació d’incapacitat laboral.

 

A més, els serveis públics de salut i les Mútues col·laboradores amb la Seguretat social, en el seu cas, havien de trametre com a  màxim el primer dia hàbil següent a la seva expedició, els comunicats  a l’INSS per via telemàtica. També  les empreses després de  la comunicació per part del treballador/a, havien de notificar els esmentats comunicats a l’INSS a través del Sistema RED.

 

Així doncs, després de la  publicació  del Reial Decret 1060/2022 es modifica aquest  procediment i, a partir de l’1 d’abril del 2023, el procediment serà el següent:

 

 1. El Servei Públic de Salut o la Mútua Col·laboradora haurà de trametre  les dades aportades als comunicats mèdics de baixa, confirmació o alta  a l’INSS per via telemàtica, i això sí, des del primer dia hàbil següent al que es va expedir.

 

 1. L’ INSS, a la vegada, per via telemàtica, comunicarà a les empreses les dades relatives als comunicats mèdics  de baixa, confirmació i alta. La comunicació serà a través dels Fitxers INSS Empreses  - FIE i FIER, que es trameten mitjançant els programes SILTRA o EDITRAN, i que permeten a cada empresa poder conèixer a diari, la situació dels seus treballadors/es quant  a les prestacions de la Seguretat Social que es poguessin generar.

 

 1. Les Empreses tindran l’obligació  de trametre a l’ INSS a través del Sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED) de manera immediata, i com a màxim, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la recepció de la comunicació de baixa mèdica, les  dades necessàries per tal de poder  tramitar el procés d’incapacitat temporal. A tenir en compte:
  • El contingut d’aquestes dades ve  determinat a la Ordre ISM/2/2023 de l’11 de gener i que detallarem tot seguit.
  • Les empreses únicament hauran de trametre les dades als comunicats de baixa.
  • En la hipòtesi d’incompliment per part de l’empresa d’aquesta obligació,  podrà ser sancionada d’acord al que es disposa a l’article 21.4 del Text Refós de la Llei Sobre Infraccions i  Sancions dins de   l’ Ordre Social  amb  una multa por import que pot anar  dels 70 fins a 750 euros.
  • L’esmentada transmissió no serà obligatòria quan  la persona treballadora pertanyi  a algun col·lectiu  al qual  l’empresa o empresari no tingui  l’obligació d’incorporar-se  al sistema RED.

 

 1. I ja per últim, l’ INSS haurà de facilitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades de les persones treballadores que es trobin en una situació d’incapacitat temporal, per tal que es puguin determinar les quantitats a compensar a la cotització per part de l’empresa com a  conseqüència del pagament delegat de la prestació d’ incapacitat  temporal. Si l’empresa no se n’ha compensat  el pagament  a través de deducció, l’empresa podrà reclamar el pagament delegat directament a l’INSS, a l’ Institut Social de la Marina o davant de la Mútua Col·laboradora.

 

¿Quines són les dades econòmiques que s’hauran de trametre a l’INSS?

 

 1. Es modifiquen els models dels comunicats mèdics de baixa/alta i de confirmació de la incapacitat temporal. S’inclouen els nous models com a  Annexes I  i  II a l’ Ordre ISM/2/2023.

 

 1. Les empreses solament hauran de trametre a l’INSS les dades econòmiques (bases de cotització, Codi Compte Cotització (CCC), etc.) dels comunicats de baixa, sempre que  hi hagi a  la base de dades de l’INSS, un comunicat de baixa  prèviament notificat a l’empresa via telemàtica (FIE/FIER). Per tant, es cancel.la  l’obligació per part de les empreses de transmetre informació a l’INSS als comunicats de confirmació i d’ alta que es poguessin expedir a la persona treballadora durant el procés d’Incapacitat Temporal.

 

 1. Com a novetat, al Model III de l’Ordre ISM/2/2023 referent a les dades econòmiques per complimentar per part de la empresa, s’han introduït  dos camps nous, com ja hem indicat  anteriorment, que fan referència al lloc de treball i  a la descripció de funcions de la persona treballadora.

 

Altres novetats

 

 1. En els processos d’incapacitat temporal amb una durada estimada inferior a cinc dies naturals on el facultatiu pot emetre el comunicat de baixa i alta en el mateix  acte mèdic, s’estableix com a  novetat que la persona pugui sol·licitar un reconeixement  mèdic el dia fixat per l’ alta. El metge  podrà emetre un document de confirmació de baixa si considera que el/la treballador/a encara no se ha recuperat.

 

 1. En els processos d’incapacitat temporal amb  una durada estimada superior a cinc dies naturals, s’introdueix la possibilitat que el facultatiu mèdic pugui fixar una revisió mèdica en un període inferior al que s’havia fixat per cada cas.

 

 1. El comunicat mèdic d’alta expedit per la inspecció mèdica de l’INSS o ISM, es comunicarà a la mútua de forma immediata  i en tot cas, el primer dia  hàbil següent al de la seva recepció. A la vegada, l’entitat gestora comunicarà a la empresa, per al seu coneixement, les dades purament administratives dels comunicats d’alta mèdica de les seves  persones treballadores, com a màxim, el primer dia hàbil següent al de la seva expedició.

 

Aquestes novetats entraran en vigor a partir de l’1 d’abril del 2023, i afectaran tan als nous processos d’incapacitat temporal com els  que estan en curs i no hagin superat els 365 dies.

 

                                               Tessa Cabré Serrano

                                                                       Advocada  de l’Àrea d’ Assessoria Jurídica Institucional, umivale Activa, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social nº 3

> Volver a la Newsletter

31/03/2023


También te puede interesar