Prestació per risc d'embaràs o lactància

La prestació per risc d'embaràs o lactància natural va dirigida a les autònomes embarassades o en període de lactància, en els casos en què les condicions de treball influeixen negativament en la seva salut, en la del fetus o del lactant, i havent de canviar de lloc de treball per un altre compatible amb el seu estat, aquest canvi no resulta tècnica o objectivament possible.

Es tracta d'un subsidi econòmic regulat pel Reial decret 295/2009, de 6 de març. A més, comptem amb una guia publicada per l'INSS que és referent en aquesta prestació: 3a edició de la guia per a la valoració del Risc durant l'Embaràs.

Per a qualsevol consulta, contacta amb el nostre Servei d'Atenció al Client en el 900 365 012 o remitent un email a atencionalcliente@umivaleactiva.es.

Guia d'actuació: Quants dies cobreix aquesta prestació?

Des del cessament efectiu de l'activitat fins a 15 dies abans de la data probable de part, esmenant la diferència econòmica quan se certifiqui el naixement del fill.

Per a la lactància natural, des de la fi del període de maternitat fins que cessi la lactància natural, amb un màxim de 9 mesos (edat del nen).

Quant es cobra?

100% base reguladora d'accident de treball i malaltia professional del mes anterior a la data de l'activitat laboral.

Com es cobra?

A través de pagament directe

Qui paga?

Umivale Activa

Quins requisits has de complir?

Afiliació, alta i no requereix període de carència.


Prestación por riesgo durante el embarazo

Quina documentació haig de presentar?

1a Fase: Sol·licitud certificat mèdic:

 • Declaració de la treballadora autònoma sobre l'activitat desenvolupada
 • Avaluació inicial o periòdica de riscos del lloc de treball elaborada i signada pel tècnic del Servei de Prevenció juntament amb la fotocòpia del DNI del signant (en cas de TRADE o autònoms amb treballadors al seu càrrec), excepte si es tracta d'un Servei de Prevenció associat a SERPRECOVA o és de valora prevenció.
 • Sol·licitud de certificat mèdic de l'existència de risc durant l'embaràs o lactància
 • Fotocòpia del DNI
 • Informe del metge del Servei Públic de Salut en el qual s'acrediti:
  • La situació d'embaràs
  • Que aquest transcorre amb normalitat
  • Quina és la data probable de part
  • Que no es troba en situació d'Incapacitat Temporal per Contingència Comuna
 • En el cas que la teva sol·licitud sigui per risc en la lactància, presenta informe del pediatre del SPS on certifiqui que et trobes donant lactància natural al teu fill i el llibre de família actualitzat.
 • Aquests informes aniran signats pel metge o Centre de Salut i tindran una vigència d'1 mes.

2a Fase: Sol·licitud prestació econòmica:

 • Sol·licitud de prestació econòmica de risc durant l'embaràs i lactància natural emplenada per tu.
 • Certificat de cotitzacions de la treballadora autònoma.
 • Declaració de la treballadora autònoma sobre la situació d'activitat.
 • Comunicació dades al pagador (mod. 145).

Informem que:

 • Es podrà requerir documentació complementària si es considera necessari per a la correcta tramitació de la sol·licitud d'aquesta prestació.
 • L'emplenament defectuós o incorrecte de la documentació o la falta d'aportació dels documents que s'indiquen, podrà exigir la seva esmena i, en tant la mateixa no es produeixi, demorarà el tràmit de la sol·licitud.
 • Una vegada validada la documentació per la mútua, el facultatiu de Umivale Activa procedirà a emetre, en el termini legal establert de 30 dies a comptar des de la presentació de tota la documentació anterior, un certificat per escrit reconeixent o no l'existència del risc.
 • Si es reconeix l'existència de risc, farem constar la data en què s'inicia el risc, a partir de la qual podràs suspendre el teu treball.
 • Fins que la mútua reconegui el risc has de continuar treballant, ja que la data de suspensió del contracte ha de ser posterior a la que figura en el Certificat mèdic emès per la mútua.

Termini de presentació:

Serà en el mateix dia o com a màxim dins de les 24 hores des de la data de suspensió del contracte o cessament d'activitat

On i quan:

Presenta aquesta documentació enviant un email al centre d'Umivale Activa més pròxim a la teva situació o lliura-la en aquest mateix centre.

Si encara no t'has adherit a Umivale Activa, què necessites saber?

Visita, a la secció d'atenció al client, les preguntes freqüents

Servicio de atención al cliente