Prestació ordinària de cessament d'activitat (POCATA)

L'objectiu de la prestació de cessament d'activitat és protegir les persones treballadores enquadrades dins del Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es (RETA) o en el Règim Especial de Treballadors/es de la Mar per una d'aquestes tres causes:

 • Que hagin cessat totalment la seva activitat de manera involuntària
 • Que estiguin patint una disminució dels ingressos superior al 75%.
 • Es vegin afectats per un cessament temporal de l'activitat per una declaració d'emergència adoptada per l'autoritat pública competent.

Per tant, des de l'1 de gener de 2023, la prestació per cessament d'activitat ordinari amplia les situacions en les quals es podrà percebre. Això implica que el cessament d'activitat podrà ser:

 • Definitiu
 • Temporal
  • Total: comporta la interrupció de totes les activitats que puguin originar l'alta com a RETA.
  • Parcial: quan es produeixi una reducció de l'activitat que afecti un sector o centre de treball.
Prestación de cese de actividad

Motius de situació legal de cessament

Es trobaran en situació legal de cessament d'activitat tots aquells treballadors que acreditin alguna de les causes següents:

 • Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius.
  • Pèrdues derivades del desenvolupament de la seva activitat, en un any complet, superiors al 10% dels ingressos obtinguts, exclòs el primer any d'inici de l'activitat.
  • Execucions judicials o administratives que comportin almenys el 30% dels ingressos de l'exercici econòmic immediatament anterior.
  • Declaració judicial de concurs de creditors.
  • Reducció de la facturació de, almenys, el 75% dels ingressos, tenint treballadors per compte d'altri.
  • Reducció de la facturació de com a mínim un 75% dels ingressos, sense tenir treballadors per compte aliè.
 • Per força major (pot ser temporal o definitiu).

 • Per pèrdua de llicència administrativa.

 • Per violència de gènere.

La llei preveu a més altres motius addicionals que pots consultar aquí

Requisits d'accés a la prestació

 • Tenir un període mínim de cotització de 12 mesos que han d'estar compresos en els 24 mesos immediatament anteriors al cessament.
 • Estar afiliat i d’alta en el Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es o en el Règim Especial de Treballadors/es de la Mar i cotitzant per la prestació de cessament d'activitat.
 • Trobar-se en situació legal de cessament d'activitat i subscriure el compromís d'activitat amb el SEPE (excepte si se sol·licita per reducció de la facturació o per temporal per força major).
 • En cas de cessament definitiu, no haver complert l'edat ordinària de jubilació tret que no es tingués cotització suficient per a això.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social.
 • No exercir una altra activitat si se sol·licita per reducció de facturació excepte si és pluriocupat que en aquesta situació el treball per compte aliè es considera una altra activitat i serà compatible.

Data d'inici de la prestació

 • L'endemà de la data d'efectes de la baixa en el Règim General: quan acreditin motius econòmics (excepte si és per reducció de facturació d'almenys el 75%).
 • Quan sigui per reducció de facturació d'almenys el 75%, tenint treballadors: el primer dia del mes següent a la comunicació a l'autoritat laboral de la reducció dels contractes o de la jornada dels treballadors.
 • Quan sigui per reducció de facturació d'almenys el 75% sense tenir treballadors: el primer dia del mes següent al de la sol·licitud.
 • El primer dia del mes següent de la data d'efectes de la baixa en el Règim General: quan acreditin pèrdua de llicència administrativa, força major definitiva i violència de gènere.
 • Força major temporal: el dia en què quedi acreditada aquesta concurrència per l'autoritat pública competent.
Prestación de cese de actividad

Sol·licitud i termini de presentació

El persona autònom haurà de sol·licitar i tramitar amb la seva mútua el reconeixement del dret a la protecció per cessament d'activitat.

Es podrà sol·licitar fins a l'últim dia del mes següent al qual es va produir el cessament.

Si es sol·licita fora de termini es descomptarà els dies entre la data en què hauria d'haver presentada la sol·licitud i la data en què es va presentar.

Troba els formularis de cessament d'activitat aquí


Durada

La durada de la prestació per cessament d'activitat estarà en funció dels períodes de cotització efectuats dins dels 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament d'activitat dels quals, almenys, 12 mesos han d'estar compresos en els 24 mesos immediatament anteriors a aquesta situació de cessament:

Periode de cotització Duració de la prestació
De 12  a 17 mesos 4 mesos
De 18  a 23 mesos 6 mesos
De 24 a 29 mesos 8 mesos
De 30 a 35 mesos 10 mesos
 De 36 a 42 mesos 12 mesos
De 43 a 47 mesos 16 mesos
De 48 mesos en endavant 24 mesos

Guía del cese de actividad del personal autónomo

Quantia

Per a calcular la quantia de la prestació es farà la mitjana de les bases de cotització dels últims 12 mesos anteriors a la situació legal de cessament.

Una vegada es té la base reguladora al 100%, depenent el motiu del cessament se li abonarà el 70% o el 50% i se li apliquessin o no topalls màxims i mínims que marca el SEPE en funció de la situació familiar.

A continuació es detalla com queda, en cada cas, dependent del motiu del cessament:

 

 

Quantitat

Topalls SEPE

Inici prestació

Motius econòmics

Pèrdues derivades del desenvolupament de l'activitat en un any complet, superiors al 10%

70% de la base reguladora

Al dia següent de la data d'efecte de la baixa en el Règim

Execucions judicials o administratives tendents al cobrament dels deutes reconeguts per l’òrgan executiu

70% de la base reguladora

Al dia següent de la data d'efectes de la baixa en el
Règim

Declaració judicial de concurs

70% de la base reguladora

Al dia següent de la data d'efectes de la baixa en el Règim

Reducció de la facturació (quan hi ha treballadors)

50% de la base reguladora

No

El primer dia del mes següent a la comunicació a l'autoritat laboral de la decisió de reducció del 60% de la jornada dels treballadors o de la suspensió temporal dels contractes del 60% de la plantilla

Reducció de la facturació (si no hi ha treballadors)

50% de la base reguladora

No

El primer dia del mes següent al de la sol·licitud

Pèrdua de llicència administrativa

70% de la base reguladora

El primer dia del mes següent de la data d'efectes de baixa en el Règim

Força major

70% de la base reguladora

El primer dia del mes següent de la data d'efectes de baixa en el Règim

Temporal / Parcial

50% de la base reguladora

No

El dia en què queda acreditada la concurrència de la força major

Violència de gènere

70% de la base reguladora

Si

El primer dia del mes següent de la data d'efectes de baixa en el Règim

Quota de cotització

La mútua és responsable al 100% de la quota de cotització durant la prestació de cessament d'activitat, excepte quan hi ha una reducció de facturació, on és responsable del 50% i l'autònom, de l'altre 50% (la mútua abonarà la prestació més el 50% de la quota de cotització en pagament directe).

La responsabilitat de l'ingrés de les cotitzacions a la Seguretat Social, en tots els casos és responsabilitat del 100% la mútua, excepte quan hi ha una reducció de facturació on el responsable del 100% serà l'autònom.

En els casos de violència de gènere s'estarà exempt de cotitzar a la Seguretat Social.

Prestación de cese de actividad

Suspensió, represa i extinció de la prestació

El dret a la prestació per cessament d'activitat se suspendrà en algun dels següents supòsits:

 • Durant el període de realització d'un treball per compte propi o per compte aliè.
 • Durant el període que correspongui per imposició de sanció per infracció lleu o greu, en els termes establerts en el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.
 • Durant l'empleno de condemna que impliqui privació de llibertat.

La suspensió comportarà la interrupció de l'abonament de la prestació i de la cotització. No afectarà el període total de la prestació, excepte quan la suspensió sigui pel motiu indicat en el punt 2. En aquest cas, el període de la prestació es reduirà per temps igual al de la suspensió produïda.

La prestació per cessament es reprendrà, prèvia sol·licitud de l'interessat, sempre que s'acrediti:

 • La finalització de la causa de la suspensió
 • Manteniment de la situació legal de cessament d'activitat.

La represa serà efectiva a partir de que finalitzi la causa de suspensió i sempre que se sol·liciti en els 15 dies següents.

La prestació per cessament d'activitat s'extingirà en algun dels següents casos:

 • Realització d'un treball per compte aliè o pròpia durant un temps igual o superior a 12 mesos, sempre que generi dret a la protecció per cessament d'activitat. Si finalitza en el treball per compte d'altri de manera voluntària, no tindrà dret a la represa de la prestació i per tant, s'extingirà.
 • Esgotament del termini de durada de la prestació.
 • Imposició de sancions (Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social).
 • Per reconeixement de pensió de jubilació o d'incapacitat permanent.
 • Defunció.
 • Renúncia voluntària.
 • Compliment de l'edat de jubilació ordinària o, en el cas dels treballadors per compte propi enquadrats en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, edat de jubilació teòrica, excepte quan no es reuneixin els requisits per a accedir a la pensió de jubilació contributiva. En aquest supòsit la prestació per cessament d'activitat s'extingirà quan el/la treballador/a autònom/a compleixi amb la resta dels requisits per a accedir a aquesta pensió o bé s'esgoti el termini de durada de la protecció.
 • Per trasllat de residència a l'estranger.

Supòsits especials

Cessament d'activitat durant una baixa per incapacitat temporal (IT)

Si el cessament d'activitat es produeix mentre l'autònom es troba en una situació d’IT, continuarà percebent la prestació en igual quantia que la prestació per cessament d'activitat fins que s'extingeixi la IT, és a dir, a raó del 70%.

Si s'extingeix la prestació per cessament d'activitat i contínua d’IT, tornarà a percebre la prestació en la quantia que l'estava rebent abans del cessament, és a dir, a raó del 75%.

Es descomptarà del període de percepció de la prestació per cessament d'activitat, com ja consumit, el temps que hagués romàs en situació de’IT a partir de la data de situació legal de cessament d'activitat.

El termini per a presentar la sol·licitud de cessament d'activitat serà el mateix, és a dir, fins a l'últim dia del mes següent al qual es va produir la baixa en el Règim Especial d'Autònoms, independentment que estigui de baixa per IT o no.

Maternitat/paternitat

Si el cessament d'activitat es produeix mentre l'autònom es troba en situació de maternitat/paternitat continuarà percebent la maternitat/paternitat fins que s'extingeixi.

Una vegada finalitzada, passarà a percebre la prestació per cessament d'activitat que li correspongui íntegrament.

Si la maternitat/paternitat es produeix mentre està percebent la prestació per cessament d'activitat passarà a cobrar la prestació de maternitat/paternitat fins que s'extingeixi.

Una vegada finalitzada, tornarà a cobrar la part que li quedi arracada de la prestació per cessament d'activitat.

Si encara no t'has adherit a Umivale Activa, què necessites saber?