A què tinc dret com a autònom

  • Cobertures i prestacions (incapacitat temporal per accident de treball, incapacitat temporal per contingències comunes, cessament d'activitat, llicència per risc d'embaràs i lactància, cura del fill menor, etc.).
  • Subministrament de farmaciola gratuïta només autònoms amb treballadors (Ordre TAS/2947/2007).
  • Possibilitat de canviar quatre vegades a l'any la base de cotització.
  • Possibilitat de canvi de mútua fins al 30 de setembre, amb efecte 1 de gener.

Quines són les principals prestacions per a l'autònom que tramiten les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social?:

Prestació per cessament d'activitat

  • Sistema de protecció per al cessament d'activitat del Règim Especial del Treballador Autònom i del Mar.
  • És la quantitat que es percep d'una prestació que està dirigida al col·lectiu anterior, sempre que hagin cessat totalment en la seva activitat de manera involuntària.

Requisits

  • Afiliació i alta en el Règim Especial del Treballador Autònom i del Mar
  • Estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social
  • Trobar-se en situació legal de cessament d'activitat.
  • Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d'activitat, 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació de cessament d'activitat.

Quant és el període de percebo de prestació?

Periode de cotització Duració de la prestació
De 12  a 17 mesos 4 mesos
De 18  a 23 mesos 6 mesos
De 24 a 29 mesos 8 mesos
De 30 a 35 mesos 10 mesos
 De 36 a 42 mesos 12 mesos
De 43 a 47 mesos 16 mesos
De 48 mesos en endavant 24 mesos

Tràmits a realitzar amb Umivale Activa:

 

Quin és el termini de presentació de sol·licitud?

El termini per a sol·licitar-lo és fins l'últim dia del mes següent en el que es va produir el cessament d'activitat . Si es presentés fora de termini, es descompta els dies de diferència entre la data de presentació real i la de la data legal per termini.

Si encara no t'has adherit a Umivale Activa, què necessites saber?