A què tinc dret com a autònom?

 • Cobertures i prestacions (incapacitat temporal per accident de treball, incapacitat temporal per contingències comunes, cessament d'activitat, llicència per risc d'embaràs i lactància, cura del fill menor, etc.).
 • Subministrament de botiquí gratuït si ets autònom amb treballadors (Ordre TAS/2947/2007).
 • Possibilitat de canviar quatre vegades l'any la base de cotització.
 • Possibilitat de canvi de mútua fins al 30 de setembre, amb efecte 1 de gener.

Quines són les principals prestacions per a l'autònom que tramiten les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social?:

Incapacitat temporal

La incapacitat temporal és una prestació econòmica diària que cobreix la pèrdua de rendes per deixar de treballar. Umivale Activa assumeix les prestacions derivades de l'accident de treball, la malaltia professional o malaltia comuna i accident no laboral de les autònomes i autònoms fins a la seva total recuperació.
 
Es fa càrrec del pagament la mútua en forma de pagament directe. Es calcula en funció de la base de cotització del mes anterior a la baixa. També es manté la obligació de cotitzar mensualment per part de l'autonom fins al dia 60 de la baixa. A continuació serà la mútua la que cotitzarà per l'autònom.
 
Quina és la quantitat?
 
Depèn de la contingència en la qual s'hagi produït la baixa, és a dir, de si ha estat un accident laboral o no. En cas d'accident de treball o malaltia professional, la prestacó serà del 75% de la base reguladora del mes anterior a la baixa mèdica a partir del segon dia. És imprescindible estar al corrent de pagament a la Seguretat Social per a accedir a la prestació.
 
Què necessito per a sol·licitar el pagament directe?
 
La documentació a presentar, temporalment a través del correu electrònic o al centre d'Umivale Activa més proper es:
 
 • Comunicació dades al pagador (Mod. 145) (Ves a formularis)
 • Declaració de la situació d'activitat sobre la persona que gestioni l'establiment o, en el seu cas, indicant que l'establiment romandrà tancat durant la baixa. 
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia dels tres butlletins de cotització anteriors a la baixa mèdica
 • Comunicat d'accident tramitat per Delt@

Quina és la seva duració?

Duració màxima de 365 dies, prorrogables a altres 180, si es preveu que l'autònom pugui ser donat d'alta per curació. 
 
umivale tu salud app para paciente y autónomo

Descarrega't Umivale Activa online per a tenir la informació a un clic amb avisos de les teves cites, sobre les teves prestacions, ...

Incapacitat permanent

En el cas que el pacient hagi finalitzat el tractament mèdic, hagi estat donat d'alta mèdica i presenti reduccions anatòmiques o funcionals que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral, pot donar lloc a diferents graus d'incapacitat:

 • Lesions permanents no invalidants: lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu no incapacitants, que suposen una disminució o alteració de la integritat física, i estan recollides en el barem establert a aquest efecte (s'indemnitzen una vegada segons el barem vigent).
 • Incapacitat permanent parcial: disminució no inferior al 33% en el rendiment normal per a la professió sense impedir-li altres tasques. S'indemnitza amb una quantitat equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora (del mes anterior a la baixa) del càlcul de la prestació d'incapacitat temporal.
 • Incapacitat permanent total: inhabilita a l'autònoma o autònom per a fer les tasques fonamentals de la seva professió, a realitzar el seu ofici, però pot dedicar-se a una altra diferent. Rebrà una pensió vitalícia del 55% de la base reguladora anual, que es pot incrementar en un 20% per als majors de 55 anys que no facin treballs.
 • Incapacitat permanent absoluta: Inhabilita per complet al qual treballa per compte propi per a tota professió o ofici. Rebrà una pensió vitalícia del 100% de la base reguladora anual.
 • Gran invalidesa: quan el treballador afectat per incapacitat permanent necessita de l'assistència d'una altra persona per a dur a terme els actes més essencials de la vida. Obtindrà la pensió vitalícia del 100% de la base reguladora, més un complement no inferior al 45% de la pensió, per a la persona que l'atén.

Mort i supervivència

En cas de defunció, el cònjuge, fills menors de 18 anys o familiars pròxims poden sol·licitar:

 • Pensió de viduïtat: el cònjuge supervivent pot obtenir el 52% de la base reguladora del mort.
  Pensió d'orfandat: 20% de la base reguladora fins als 21 anys, o fins als 25 anys baix determinades circumstàncies. Aquest percentatge es pot incrementar un 52%.
 • Prestació a favor de familiars: 20% de la base reguladora, sempre que es compleixin determinats requisits.
  Auxili per defunció: Prestació que té com a finalitat fer front a les despeses del sepeli i seran beneficiaris els familiars que hagin sufragat la despesa. L'ajuda obligatòria és de 46,5 euros i no exigeix període de carència.
 • Indemnització a tant alçat
  • Per al cònjuge: 6 mensualitats de la base reguladora
  • Per a cada fill, una mensualitat de la base reguladora del mort (si no hi ha cònjuge supervivent, prorratejant entre els fills les 6 mensualitats que haurien de correspondre al cònjuge)
  • 9 mensualitats per al cas de mare o pare i 6 mensualitats per a cadascun si sobrevisquessin tots dos sempre que no existeixi cap familiar amb dret a pensió per mort o supervivència i no tinguin dret a prestació a favor de familiars.

Què has de fer en cas d'accident o malaltia professional?