Accident de treball i malaltia professional

Incapacitat temporal

Umivale Activa assumeix la prestació econòmica en cas d'accident de treball o malaltia professional a partir de l'endemà a la baixa mèdica fins a la total recuperació.

Quina serà la quantia d'aquesta?

El 75% de la base reguladora a partir de l'endemà a la baixa

Quina és la seva màxima durada?

365 dies prorrogables a altres 180, si es presumeix que puguis ser donat d'alta per curació. Quan aquest termini màxim de 545 dies s'hagi extingit, s'examinarà el teu estat en un termini màxim de tres mesos, a l'efecte de la qualificació com a incapacitat permanent quan escaigui.

Aquesta prestació serà abonada per la teva empresa en la teva nòmina, en concepte d'incapacitat temporal. Les millores fins al 100% podran anar recollides en els convenis col·lectius i aniran a càrrec de la teva empresa.

Umivale Activa abonarà la prestació directament en la modalitat de pagament directe en els supòsits previstos per Llei (fi de la relació laboral, incompliment empresarial, pròrrogues d'incapacitat, esgotament de termini, empreses amb menys de 10 treballadors i més de 6 mesos consecutius d'abonament d'IT, treballadors fixos discontinus) i pel règim de la Seguretat Social (representants de comerç, personal taurí, artistes, treballador de la mar, treballador agrari per compte d'altri i autònoms).

Quins tràmits has de realitzar?

La documentació a presentar per a sol·licitar el pagament directe a Umivale Activa:

Els pagaments es realitzen mitjançant transferència bancària al compte indicat en la sol·licitud i per a períodes mensuals vençuts, en els dies 1 al 5 de cada mes.

umivale tu salud app para paciente y autónomo

Descarrega't Umivale Activa per a tenir la informació a un clic amb avisos de les teves cites, sobre les teves prestacions, ...

Incapacitat permanent

Després de sofrir un accident de treball o malaltia professional, havent rebut el corresponent tractament mèdic si presentes reduccions anatòmiques o funcionals que disminueixen o anul·len la teva capacitat laboral, seràs donat d'alta mèdica amb una proposta de sol·licitud del corresponent grau d'incapacitat.
 

Graus d'incapacitat permanent per accident de treball i malaltia professional

 • Lesions permanents no invalidants: Lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu no incapacitants, que suposen una disminució o alteració de la integritat física, i estan recollides en el barem establert a aquest efecte.

Quantitat: S'indemnitzen per una sola vegada amb les quantitats que figuren en el vigent Barem d'indemització sense perjudici del dret del treballador a continuar en l'empresa.

 • Incapacitat permanent parcial: Disminució no inferior al 33% en el rendiment normal per a la professió sense impedir-li altres tasques fonamentals d'aquesta.

Quantitat: S'indemnitza amb una quantitat a tant alçat, equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora de la prestació d'incapacitat temporal.

 • Incapacitat permanent total:Inhabilita a una treballadora o un treballador per a la realització de les tasques fonamentals de la seva professió sempre que pugui dedicar-se a una altra diferent.

Quantitat: Pensió vitalícia 55% de la base reguladora anual, que es pot incrementar en un 20% per a majors del 55 anys i que no facin treballs.

 • Incapacitat permanent absoluta: Inhabilita per complet al treballador per a tota la professió o ofici.

Quantitat: Pensió vitalícia del 100% de la base reguladora anual.

 • Gran invalidesa: Situació de l'afectat d'incapacitat permanent i que, a conseqüència de les pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l'assistència d'una altra persona per a dur a terme els actes més essencials de la visa.

Quantitat: Pensió vitalícia del 100% de la base reguladora, més un complement no inferior al 45% de la pensió, destinat a la persona cuidadora. 

Mort i supervivència

En cas de defunció, el cònjuge, fills menors de 18 anys o familiars pròxims poden sol·licitar:

 • Pensió de viduïtat: el cònjuge supervivent pot obtenir el 52% de la base reguladora del mort.

 • Pensió d'orfandat: 20% de la base reguladora fins als 21 anys, o fins als 25 anys baix determinades circumstàncies. Aquest percentatge es pot incrementar un 52%.

 • Prestació a favor de familiars: 20% de la base reguladora, sempre que es compleixin determinats requisits.

 • Auxili per defunció: Prestació que té com a finalitat fer front a les despeses del sepeli i seran beneficiaris els familiars que hagin sufragat la despesa. L'ajuda obligatòria és de 46,5 euros.

 • Indemnització a tant alçat:

  • Per al cònjuge: 6 mensualitats de la base reguladora

  • Per a cada fill, una mensualitat de la base reguladora del mort (si no hi ha cònjuge supervivent, prorratejant entre els fills les 6 mensualitats que haurien de correspondre al cònjuge)

  • 9 mensualitats per al cas de mare o pare i 6 mensualitats per a cadascun si sobrevisquessin tots dos sempre que no existeixi cap familiar amb dret a pensió, no tinguin dret a prestació a favor de familiars.

Què has de fer en cas d'accident o malaltia professional?