Les prestacions econòmiques que han de pagar les empreses i Umivale Activa (segons correspongui), i rebre per part de les treballadores i treballadors, es generen després d'un accident de treball o malaltia professional; durant una incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral; per risc de l'embaràs o durant la lactància; i en els casos de cura del fill menor per una malaltia greu.

Quines són les principals prestacions que es tramiten en les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social?:

Prestació per risc durant l'embaràs o la lactància natural en treballadores per compte d'altri i empleades de llar

Es tracta d'un subsidi econòmic regulat pel Reial decret 295/2009, de 6 de març. A més, comptem amb una guia publicada per l'INSS que és referent: 3a edició de la guia per a la valoració del Risc durant l'Embaràs.

La prestació per risc d'embaràs o lactància natural va dirigida a les treballadores embarassades o en període de lactància natural, en els casos en què les condicions de treball influeixen negativament en la seva salut, en la del fetus o del lactant, i havent de canviar de lloc de treball per un altre compatible amb el seu estat, aquest canvi no resulta tècnica o objectivament possible.

Aquesta prestació cobreix la pèrdua de rendes de les treballadores embarassades o en període de lactància natural.


Quines condicions ha de complir?

 • Que la treballadora estigui d'alta en l'empresa i treballant.
 • Que l'embaràs tingui un curs normal. No hem de confondre les situacions de Risc durant l'Embaràs o Lactància Natural amb altres supòsits clínics en els quals la impossibilitat per a fer el treball provingui de circumstàncies alienes al seu treball. En aquest cas correspondria una Incapacitat Temporal per Malaltia Comuna per Embaràs de Risc.

Es pot sol·licitar quan:

 • La realització de l'activitat duta a terme en el seu lloc de treball influeix negativament en la seva salut, en la del fetus o en la del lactant.

 • No és possible canviar o adaptar el seu lloc de treball per un altre compatible amb el seu estat, o que aquest canvi no resulti tècnica o objectivament possible o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats.


Prestación por riesgo durante el embarazo

Qui són les beneficiàries?

Les treballadores per compte d'altri i treballadores de la llar, incloses en qualsevol Règim de la Seguretat Social, en situació d'interrupció de la seva activitat professional per risc durant l'embaràs o lactància natural.

Quina és la quantia de la prestació?

100% de la base reguladora calculada com a mitjana de les cotitzacions dels dotze mesos immediatament anteriors a la situació, amb els corresponents topalls màxims i mínims de prestació, que varien en funció als fills que tingui el treballador autònom.

Quins tràmits necessito realitzar?

El procés de sol·licitud d'aquesta prestació es divideix en dues fases:

1a Fase: Sol·licitud certificat metge

Necessitaràs la següent documentació:

 • Declaració empresarial sobre l'activitat desenvolupada i les condicions de treball (l'ha de facilitar l'empresa)
 • Avaluació inicial o periòdica de riscos laborals elaborat i signat pel Servei de Prevenció juntament amb la fotocòpia del DNI del signant
 • Sol·licitud de certificat mèdic de l'existència de risc durant l'embaràs o lactància natural
 • Fotocòpia del DNI
 • Informe del metge del Servei Públic de Salut en el qual s'acrediti:
  • La situació d'Embaràs
  • Que aquest transcorre amb normalitat
  • Quina és la data probable de part
  • Que no es troba en situació d'Incapacitat Temporal per Contingència Comuna
 • En el cas que la teva sol·licitud sigui per risc en la lactància natural, presenta informe del pediatre del SPS on certifiqui que et trobes donant lactància natural al teu fill i el llibre de família actualitzat. Aquests informes aniran signats pel metge o Centre de Salut i tindran una vigència d'1 mes.

Informem que:

 • Es podrà requerir documentació complementària si es considera necessari per a la correcta tramitació de la sol·licitud d'aquesta prestació.
 • L'emplenament defectuós o incorrecte de la documentació o la falta d'aportació dels documents que s'indiquen, podrà exigir la seva esmena i, en tant la mateixa no es produeixi, demorarà el tràmit de la sol·licitud.

Presenta aquesta documentació enviant un email al centre d'Umivale Activa més pròxim a la teva situació o lliura-la en aquest mateix centre.

Descarrega els formularis de la fase 1 per a les treballadores per compte propi i treballadores de la llar.

Ets autònoma? Consulta la pàgina sobre la Prestació per risc d'embaràs o lactància de les treballadores per compte propi.

Una vegada validada la documentació per la mútua, el facultatiu d'Umivale Activa procedirà a emetre, en el termini legal establert de 30 dies a comptar des de la presentació de tota la documentació anterior, un certificat per escrit reconeixent o no l'existència del risc.

Si es reconeix l'existència de risc, et farem constar la data en què s'inicia el risc, a partir de la qual l'empresa podrà suspendre el teu contracte de treball.

 • Fins que la mútua reconegui el risc has de continuar treballant, ja que la data de suspensió del contracte ha de ser posterior a la que consta en el certificat mèdic emès per la mútua.

Quan es reconegui l'existència del risc, i en el cas que no sigui possible la teva adaptació o reubicació a un lloc compatible amb el teu estat, s'haurà d'iniciar la segona fase, en la qual se sol·licita l'abonament de la prestació.

2a Fase: Sol·licitud prestació econòmica

En aquesta segona fase necessitaràs fer-nos arribar la següent documentació:

 • Sol·licitud de prestació econòmica per risc durant l'embaràs o lactància emplenada per tu.

 • Comunicació dades al pagador (Model 145).

 • Certificat de cotitzacions de l'empresa.

Descarrega els formularis de la fase 2 per a les treballadores per compte propi i treballadores de la llar.

Ets autònoma? Consulta la pàgina sobre la Prestació per risc d'embaràs o lactància de les treballadores per compte propi.

Una vegada validada la documentació, el servei de prestacions d'Umivale Activa procedirà a emetre una resolució reconeixent o no el dret a la prestació. Se't notificarà per escrit i podràs consultar tots els detalls a l'aplicació per a pacients d'Umivale Activa online persones.

Què haig de fer quan doni a llum?

Has de comunicar la informació de part a Umivale Activa:

 • La data de part

 • Les teves dades personals: nom i cognoms i DNI

 • Una còpia del certificat de naixement, alta hospitalària o llibre de família

Pots enviar aquesta informació, per correu electrònic, a prestacionembarazo@umivaleactiva.es, o pujant una foto d'un document en el qual figurin aquestes dades a través de l'app. Aquí pots veure com.

Per a tramitar el teu descans maternal, hauràs d'anar a una oficina de l'INSS.

Recorda que, 15 dies abans de la data prevista de part, Umivale Activa suspendrà el pagament fins a tenir la data exacta del part.

Què haig de fer quan interrompi la lactància natural?

Si abandones la lactància natural abans del novè mes, comunica-ho enviant un correu electrònic a prestacionembarazo@umivaleactiva.es 

On puc consultar la informació sobre la meva prestació?

A través d'Umivale Activa online persones, la plataforma d'Umivale Activa per als seus treballadors protegits. A la web o instal·lant l'aplicació mòbil pots accedir a tots els detalls de la teva prestació des del primer tràmit. Quan donis a llum, pots comunicar la data del part pujant una foto d'un document on consti les dades de la mare i la data de part.

Si encara no t'has adherit a Umivale Activa, què necessites saber?

Consulta l'estat de la teva prestació per risc d'embaràs o lactància natural

Accedeix al teu ordinador, mòbil o tauleta a tota la informació sobre processos, prestacions, pagaments o cites

Aplicación para consultar información sobre tus prestaciones
Calendari de cites

Cites

Recorda quan i on és la teva propera cita

Informació de prestacions

Prestacions

Consulta tots els detalls de la teva prestació

Ingressos per prestacions

Ingressos

Informa't i rep notificacions puntuals sobre els teus pagaments

Localització de centres assistencials

Centres

Geolocaliza els nostres centres assistencials amb un clic

Preguntes freqüents prestació per risc durant l'embaràs i/o lactància natural

Preguntes freqüents

Com comunico la data del part amb Umivale Activa online?

Resol els teus dutbtes a l'apartat d'atenció al client

Consultar les preguntes més freqüents