Incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral

La prestació econòmica per contingència comuna (malaltia comuna i accident no laboral) és a càrrec d'Umivale Activa, sent abonada per l'empresa al treballador en nòmina.

Quina és la seva quantia?

 • Els 3 primers dies de la baixa legalment no hi ha prestació econòmica, tret que per conveni col·lectiu s'estableixi.

 • Entre el 4t al 20è dia, la prestació serà del 60% de la base reguladora de cotització

 • A partir del 21è dia, la prestació serà del 75% d'aquesta base

Les millores fins al 100% vindran recollides en els convenis col·lectius i aniran a càrrec de l'empresa

Com a requisit perquè el treballador pugui percebre aquesta prestació és, en malaltia comuna tenir un període de carència de 180 dies cotitzats en els últims cinc anys anteriors a la data de la baixa, mentre que en accident no laboral, no s'exigeix que el treballador tingui aquest període de carència.

Durada: màxim 365 dies. Esgotat el període de 365 dies, l'INSS serà l'únic competent per a:

 • Prorrogar la situació amb un límit de 180 dies més. Quan el termini màxim de 545 dies s'acabi, s'examinarà, en un màxim de tres mesos, el seu estat per a la seva qualificació com a incapacitat permanent quan escaigui.

 • Iniciar un expedient d'incapacitat permanent

 • Emetre l'alta mèdica

Umivale Activa abonarà la prestació directament en la modalitat de pagament directe en els supòsits previstos per Llei (fi de la relació laboral, incompliment empresarial, pròrrogues d'incapacitat, esgotament de termini, empreses amb menys de 10 treballadors i més de 6 mesos consecutius d'abonament d'IT, treballadors fixos discontinus) i pel règim de la Seguretat Social (representants de comerç, personal taurí, artistes, treballador de la mar, treballador agrari per compte d'altri i autònoms).

Quins tràmits has de realitzar?

La documentació a presentar per a sol·licitar el pagament directe a Umivale Activa (secció Formularis>Prestacions):

 • Sol·licitud de pagament directe
 • Nota informativa documentació específica
 • Comunicació dades al pagador (Mod. 145)
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la nòmina del mes anterior a la baixa mèdica (en cas de contracte a temps parcial les nòmines dels tres mesos anteriors)
 • Certificat/s d'empresa de cotitzacions dels 180 dies anteriors a l'extinció del contracte, degudament signada i segellada

Els pagaments es realitzen mitjançant transferència bancària al compte indicat en la sol·licitud i per a períodes mensuals vençuts, en els dies 1 al 5 de cada mes.

Per a això, és necessari que quedi acreditada la teva permanència en incapacitat temporal, a través de la presentació dels comunicats de confirmació correlatius.

umivale tu salud app para paciente y autónomo

Descarrega't Umivale Activa online persones per a tenir la informació a un clic amb avisos de les teves cites, sobre les teves prestacions, ...