Prestació per cura del menor malalt

Què és?

És una prestació econòmica destinada al treballador en actiu que sent progenitor, adoptant, guardador, acollidor, cònjuge o parella de fet, ha de reduir la seva jornada de treball per a la cura d'una persona al seu càrrec per càncer o una altra malaltia greu de les recollides en el llistat publicat en l'annex del RD 1148/2011, de 29 de juliol i que té com a objectiu compensar la pèrdua d'ingressos que sofreixen.

Causants

Els fills, adoptats o acollits sempre que:

 • Siguin menors de 18 anys
 • Siguin menors de 23 anys i tinguin diagnosticada la malaltia abans de complir els 18 anys.
 • Siguin menors de 26 anys i acrediti, abans que el causant compleixi 23 anys, que té reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • Pateixin càncer o una malaltia greu inclosa en el llistat del Reial Decret.
 • Requereixin ingrés hospitalari de llarga durada i tractament mèdic a domicili, acreditat per un informe del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent.
 • Requereixin cura directa, continua i permanent dels seus progenitors, adoptants o acollidors.

Qui són beneficiaris? Quins requisits han de complir?

Les persones treballadores per compte aliè i per compte propi, i assimilats, independentment del sexe, sempre que:

 • Estiguin afiliats i d’alta en algun règim del Sistema de la Seguretat Social. No serà aplicable al personal funcionari inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'Estatut Bàsic del personal públic/li>
 • Tots dos progenitors, adoptants, guardadors o acollidors han d'estar treballant. En el cas de ser el sol·licitant el cònjuge o parella de fet, també haurà d'estar treballant. En el cas de famílies monoparentals haurà de complir aquest requisit la persona progenitora, guardadora o acollidora.
 • Acreditin el període de cotització exigit:
  • Menors de 21 anys: no requereixen manca.
  • Entre 21 i 25 anys: 90 dies en els 7 anys anteriors a la sol·licitud de la prestació o 180 dies en el total de la vida laboral.
  • 26 anys o més: 180 dies en els 7 anys anteriors a la sol·licitud de la prestació o 360 dies en el total de la vida laboral.
 • Els treballadors per compte propi han d’estar al corrent de pagament de les quotes.
 • Els treballadors a temps parcial, quan la durada efectiva de la seva jornada sigui igual o inferior al 25% d'una persona treballadora a temps complet no tindran dret al subsidi, tret que tinguessin dos o més contractes a temps parcial, i en aquest cas se sumaran les jornades de treball a l'efecte de determinar el límit.

Quan concorrin en tots dos progenitors, guardadors, adoptants o acollidors, les circumstàncies necessàries per a tenir la condició de beneficiaris de la prestació, el dret a percebre-la només podrà ser reconegut a favor d'un d'ells. Podrà alternar-se entre tots dos per períodes no inferiors al mes.

En els supòsits de nul·litat, separació, divorci o extinció de la parella de fet, així com quan s'acrediti ser víctima de violència de gènere, el dret serà reconegut al progenitor, guardador o acollidor amb qui convisqui la persona malalta. No s'exigirà el compliment del requisit relatiu a l'acord de progenitors.

La reducció de la jornada de treball que es concedirà per a la dedicació a la cura directa, continu i permanent del menor, serà entre un 50% i un 99,9%.

Quantitat i tràmits

Sol·licitud de la persona treballadora, dirigida a umivale Activa, aportant la següent documentació:

 • Original i còpia de l’informe mèdic per a la valoració de la prestació emplenat pel metge del Servei Públic de Salut.
 • Acord entre totes dues persones progenitores, adoptants o acollidores indicant qui dels dos es beneficiarà de la prestació.
 • Còpia del DNI, NIE o passaport de les persones progenitores, adoptants o acollidores, i del menor si és major de 14 anys.
 • Còpia del llibre de família o certificació d'inscripció en el Registre Civil del menor. En cas d'adopció, tutela o acolliment, resolució judicial o administrativa que reconegui aquesta situació.
 • Imprès de sol·licitud de la prestació econòmica.
 • Certificat de la mútua (o entitat responsable del pagament de la prestació o permís equivalent) en la qual estigui afiliat el progenitor que no sol·licita la prestació indicant si, per part seva, ha sol·licitat o no la prestació.
 • En el cas del personal de les administracions, ens, organismes públics o similars, certificat sobre tipus de relació laboral.

Pots descarregar la documentació necessària en la secció de formularis.

Una vegada rebuda i analitzada aquesta documentació, Umivale Activa farà arribar al sol·licitant, en el termini de trenta dies, una resolució inicial sobre el reconeixement del dret.

Si tens alguna consulta les nostres preguntes freqüents