Les prestacions econòmiques que han de pagar les empreses i Umivale Activa (segons correspongui), i rebre per part de les treballadores i treballadors, es generen després d'un accident de treball o malaltia professional; durant una incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral; per risc de l'embaràs o durant la lactància; i en els casos de cura del fill menor per una malaltia greu.

Quines són les principals prestacions que es tramiten en les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social?:

Prestació per cura del menor malalt

La prestació per cura del menor malalt té com a objectiu compensar la pèrdua d'ingressos econòmics que pateixen les persones progenitores, adoptants o acollidores que redueixen la seva jornada de treball per a la cura directa, continu i permanent de menors al seu càrrec afectats per càncer o una altra malaltia greu durant el temps d'hospitalització i tractament continuat de la malaltia. Per a ampliar informació descarrega el llistat de malalties l'annex del Reial decret 1148/2011.


Qui són beneficiaris?

Totes les persones treballadores d'alta en tots els règims del Sistema de la Seguretat Social, amb excepció del personal funcionari inclòs en l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que es regirà pel que es preveu en l'article 49 e) d'aquest Estatut.

Quins són els requisits per a rebre-la?

 • Estar a càrrec d'un menor de 18 anys amb càncer o alguna de les malalties greus recollides en l'annex del Reial decret 1148/2011

 • Tots dos progenitors han d'estar afiliats i donats d'alta en la Seguretat Social

 • Sol·licitar una reducció de jornada de, almenys, un 50% i fins a un màxim de 99,9%

 • Els treballadors a temps parcial tindran dret al subsidi, sempre que redueixin la seva jornada en, almenys, un 50%. Si la durada efectiva de la jornada a temps parcial és igual o inferior al 25% de la jornada d'un treballadors a temps complet, no podrà percebre el subsidi tret que tingués dos o més contractes a temps parcial, i en aquest cas se sumaran les jornades efectives de treball a l'efecte de determinar el citat límit

Existeixen períodes mínims de cotització per a rebre-la?

 • Menors de 21 anys: no s'exigirà període mínim de cotització

 • Entre 21 i 25 anys: 90 dies en els 7 anys anteriors a la sol·licitud de la prestació o 180 dies al llarg de la seva vida laboral

 • Amb 26 anys o més: 180 dies en els 7 anys anteriors a la sol·licitud de la prestació o 360 dies al llarg de la seva vida laboral

La gestió i el pagament de la prestació econòmica és a càrrec d'Umivale Activa.

La prestació per cura del menor malalt té com a objectiu compensar la pèrdua d'ingressos econòmics que pateixen les persones progenitores, adoptants o acollidores que redueixen la seva jornada de treball per a la cura directa, continu i permanent de menors al seu càrrec afectats per càncer o una altra malaltia greu durant el temps d'hospitalització i tractament continuat de la malaltia. Per a ampliar informació descarrega el llistat de malalties l'annex del Reial decret 1148/2011.


Qui són beneficiaris?

Totes les persones treballadores d'alta en tots els règims del Sistema de la Seguretat Social, amb excepció del personal funcionari inclòs en l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que es regirà pel que es preveu en l'article 49 e) d'aquest Estatut.

Quins són els requisits per a rebre-la?

 • Estar a càrrec d'un menor de 18 anys amb càncer o alguna de les malalties greus recollides en l'annex del Reial decret 1148/2011

 • Tots dos progenitors han d'estar afiliats i donats d'alta en la Seguretat Social

 • Sol·licitar una reducció de jornada de, almenys, un 50% i fins a un màxim de 99,9%

 • Els treballadors a temps parcial tindran dret al subsidi, sempre que redueixin la seva jornada en, almenys, un 50%. Si la durada efectiva de la jornada a temps parcial és igual o inferior al 25% de la jornada d'un treballadors a temps complet, no podrà percebre el subsidi tret que tingués dos o més contractes a temps parcial, i en aquest cas se sumaran les jornades efectives de treball a l'efecte de determinar el citat límit

Existeixen períodes mínims de cotització per a rebre-la?

 • Menors de 21 anys: no s'exigirà període mínim de cotització

 • Entre 21 i 25 anys: 90 dies en els 7 anys anteriors a la sol·licitud de la prestació o 180 dies al llarg de la seva vida laboral

 • Amb 26 anys o més: 180 dies en els 7 anys anteriors a la sol·licitud de la prestació o 360 dies al llarg de la seva vida laboral

La gestió i el pagament de la prestació econòmica és a càrrec d'Umivale Activa.

Quantitat i tràmits:

Subsidi equivalent al 100%  de la base reguladora i proporcional a la reducció de jornada, que haurà de ser almenys del 50%. La gestió i el pagament de la prestació és a càrrec d'Umivale Activa. Quan tots dos progenitors reuneixen els requisits necessaris per a accedir al subsidi, el dret es reconeix a favor d'un d'ells.

Inici: La prestació es reconeix inicialment per un període d'un mes i amb pròrrogues de dos mesos, acredidant-se amb la declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys, mentre no es produeixi cap de les causes legals d'extinció o suspensió de la prestació.

Tràmits:

 • Formulari de sol·licitud.

 • Acord entre totes dues persones progenitores, adoptants o acollidores indicant qui dels dos es beneficiaran de la prestació.

 • Informe mèdic per a la valoració de la prestació emplenat pel metge del Servei Públicc de Salut, indicant la malaltia del menor, la data d'ingrés hospitalari i el període que requereix de la cura directa, continu i permanent.

 • Informes mèdics del especialista on s'indica la situació actual de la malaltia del menor, conjuntament amb els informes relatius als ingressos hospitalaris soferts durant la malaltia.

 • Certificat del centre escolar.

 • Còpia del DNI, NIE o passaport de les persones progenitores, adoptants o acollidores, i del menor si és major de 14 anys.

 • Còpia del llibre de família o certificació d'inscripció el Registre Civil en el que consti el menor. En cas d'adopció, tutela o acolliment, una resolució judicial que reconegui aquesta situació.

 • Resolució administrativa o judicial únicament ples casos d'acolliment/tutela, separació i/o divorci.

 • Fotocòpia dels 2 últims rebuts de l'abonament de les quotes.

 • Declaració del percentatge de parcialitat de la jornada de treball.

 • Declaració de la situació d'activitat.

Pots descarregar la documentació necessària a l'apartat de formularis.

Altres documents:

 • En el supòsit de no convivència dels progenitors, i en absència d'acord sobre qui ha de percebre la prestació, es necessita la documentació que acrediti la custòdia o a càrrec de qui està el menor.

 • En el cas de famílies monoparentals: còpia el llibre de família en el qual consti un sol progenitor o, en el cas que constin dos progenitors, certificat de defunció d'un d'ells, o resolució judicial en la qual es declari l'abandonament de família d'un d'ells

 • Si l'altre progenitor no pertany al Sistema de la Seguretat Social ha d'aportar certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball indicant que el mateix realitza una activitat laboral enquadrada en el sistema de classes passives o certificat del col·legi professional al qual pertanyi, si es tracta d'una activitat professional.

Si tens alguna consulta les nostres preguntes freqüents