Què és un factor de risc ergonòmic?

El factor de risc ergonòmic és una característica que descriu el treball. Aquesta característica pot incrementar la probabilitat de desenvolupar un trastorn musculoesquelètic, ja sigui per estar present de manera desfavorable o pel fet que hi ha presència simultània amb altres factors de risc.


Què és un risc ergonòmic?

És la probabilitat que té un perill ergonòmic de generar un trastorn musculoesquelètic en les persones treballadores que estan exposades al perill. D'igual manera que existeixen els perills ergonòmics que poden potencialment ser riscos ergonòmics.

Quan hi ha un risc ergonòmic s'han de dirigir els esforços a eliminar el perill, i en cas que no sigui possible eliminar-lo, s'ha de realitzar l'avaluació específica del risc i millorar els factors determinants d'aquest risc per a reduir-lo a un nivell acceptable.


Què és un factor de risc determinant?

És la característica del treball que incideix de manera majoritària en la presència del nivell de risc.

Aquest factor és el que contribueix en gran manera i ha de minimitzar-se. Pot donar-se el cas que en un risc coexisteixin dos o més factors determinants que estiguin presents i contribueixin al nivell o presència del risc ergonòmic.

El factor o factors determinants del risc ergonòmic són aquells on s'ha d'intervenir per a reduir eficaçment el risc.

Factores determinantes por levantamiento de cargas

Factors determinants per aixecament de càrregues

El pes de la càrrega és el total que s'aixeca manualment. A major pes aixecat, més desfavorable serà aquest factor de risc.


Factores determinantes por trabajo repetitivo

Factors determinants pel treballrepetitiu

Es defineix com el nombre d'accions tècniques per minut que realitza la persona treballadora en el cicle de treball.

Factores determinantes por uso de ordenadores

Factors determinants per ús d'ordinadors

Aquest factor fa referència a certes característiques de la taula com l'altura i l'espai que hi ha sota lliure per a les cames.